શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી, માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર
શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર Facebook Twitter
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માનનીય રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ (સ્વતંત્ર હવાલો)
Facebook Twitter

અવનવા સમાચાર

ટેન્ડર્સ

Bhavnagar District Panchayat Online Attendance system

જીલ્લા વિષે

સ્વતંત્રતા પહેલાં ગોહિલવાડ તરીકે ઓળખાતા આ વિસ્તારમાં ભાવનગર રાજ મુખ્ય અને સૌથી મોટું રાજય હતું. ભાવનગર રાજયની સ્થાપના ઇ. સ. ૧૭૪૩ વૈશાખ સુદ - ૩ ના રોજ વડવા ગામ નજીક મહારાજા ભાવસિંહજીએ કરી હતી. પાલીતાણા, વલ્લભીપુર અને બીજા ઘણા નાના રજવાડાઓ હતાં જે આજે જીલ્લાનો એક ભાગ છે....

વધારે...
  • તાલુકાઓ- ૧૦
  • ગ્રામ પંચાયત- ૬૬૨
  • સાક્ષરતા- ૭૧.૩૪%
  • વિસ્‍તાર- ૬૬૬૪ ચો.કી.મી.
  • વસ્તી- ૨૪,૧૦,૨૧૧
  • ગ્રામ્‍ય વસ્તી- ૧૪,૧૧,૧૩૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 569425