અવનવા સમાચાર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

અવનવા સમાચાર

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો જોવા ક્લીક કરો.
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો જોવા ક્લીક કરો.

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત GIF

ભાવનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ ધ્વારા ગ્રામ સેવક અને મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર(પુરુષ) ની યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની એડીશનલ પ્રોવીઝનલ મેરીટ લિસ્ટ


ભાવનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ ધ્વારા ફિમેલ હેલ્થ વર્કર અને તલાટી કમ મંત્રી ની યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટ


જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ ધ્વારા ગ્રામ સેવક ની યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ ધ્વારા ગ્રામ સેવક ની યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 27/3/2017

વપરાશકર્તાઓ : 532399