મુખપૃષ્ઠ ઇ-સીટીઝન અરજી પત્રકો

અરજી પત્રકો

અહી કલિક કરોગ્રામ પંચાયત, ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના ગૌચરમાં ઘાસચારા-ચરીયાણાનો વિકાસ કર​વા સહાય માટેનુ અરજી પત્રક
અહી કલિક કરોગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડની વિવિધ વિકાસલક્ષી યોજનાઓની સહાય માટેનુ અરજી પત્રક
અહી કલિક કરોલક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ નવા રેશનકાર્ડ માટેની અરજી (એ.પી.એલ)
અહી કલિક કરોશિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો માટે વડાપ્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના નીચે નાણાંકીય લોન / સહાય મેળવવા માટેનું અરજી ફોમૅ
અહી કલિક કરોલક્ષિત જાહેરે વિતરણ યોજના હેઠળ (એ.પી.એલ) ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરોશિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો માટે વડાપ્ર્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના નીચે નાણાંકીય લોન / સહાય મેળવા માટેનું અરજી ફોમૅ
અહી કલિક કરોનામ નોંધણી અંગેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરોખેતીની જમીનો બીન ખેતીના હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે ખાતેદારે કરવાની અરજી
અહી કલિક કરોઅનુસુચિત જાતિનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક
અહી કલિક કરોભારત સરકારની રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના અરજી પત્રક
અહી કલિક કરોશ્રી વાજપેયી બેન્કેબલ યોજના
અહી કલિક કરોમાનવ કલ્યાણ યોજના હેઠળ સાધનો, ઓજાર સહાય માટે લાભાર્થીનુ અરજી પત્રક
અહી કલિક કરોસરદાર પટેલ આવાસ યોજના અંતર્ગત કાચા આવાસના સ્થાને પાકા આવાસ બાંધ​વા આર્થિક સહાય મેળ​વ​વા માટેનું અરજી પત્રક
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681416