મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામુ:- જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જિલ્‍લા પંચાયત, ભાવનગર
ફોન નંબર:- ૦૨૭૮-૨૪૨૬૮૧૦
ફેકસ નંબર:- ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 646604