મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


ડીડીઓ નું નામ:
શ્રી આયુષ ઓક
ડીડીઓ નું સરનામુ:
જીલ્લા વિકાસ અધિકારી જીલ્લા પંચાયત ભાવનગર
ફોન નંબર:
૦૨૭૮ - ૨૪૨૬૮૧૦
ફેકસ નં:
૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નં:
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૧
ઈ મેઈલ:
ddo-bav@gujarat.gov.in
છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 2/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 597435