મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંયુક્ત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

કાર્યાવિંત આંગણવાડીની સંખ્યા
ક્રમ ધટકનું નામ કાર્યાન્વીત આંગણવાડીની
સંખ્યા
ગઢડા ૧૩૫
બોટાદ ૧૦૦
ગારીયાધાર ૬૮
શીહોર ૧૫૯
વલ્લભીપુર ૫૯
પાલીતાણા ૧૩૧
ઉમરાળા ૮૪
ધોધા ૭૨
તળાજા ૨૧૫
૧૦ મહુવા ૩૧૯
૧૧ ભાવનગર(ગ્રમ્ય) ૧૨૫
૧૨ ભાવનગર અર્બન-૧ ૧૧૧
૧૩ ભાવનગર અર્બન -ર ૧૫૦
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681431