મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ

ક્રમઅધિ.શ્રીનું નામ / હોદ્રો પી.બી.એકસઓફીસમોબાઈલ
શ્રી વરૂણકુમાર બરનવાલ (આઈ.એ.એસ) ૧૦૨૦૨૭૮ - ૨૪૨૬૮૧૦૯૯૭૮૪૦૬૨૩૧
જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી
શ્રી સી. ડી. રાઠવા ૧૦૮૨૪૨૮૮૬૪૭૫૬૭૦૧૭૬૨૫
ના.જિ.વિ.અધિ.(મહેસુલ) ૯૭૧૨૩૯૭૭૨૭
શ્રી સી. સી. પટેલ ૧૦૫૨૪૩૩૮૬૮૯૮૨૪૨૫૦૧૩૬
ના.જિ.વિ.અધિ.(મહેકમ) ૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦
શ્રી ૧૦૫૨૪૩૩૮૬૮
ના.જિ.વિ.અધિ. (પંચા./વિકાસ)
શ્રી જે. આર. જેબલીયા ૧૧૨૨૪૩૯૮૦૬૯૭૨૩૬૭૩૪૪૪
હિસાબીઅધિકારી
શ્રી ૧૪૦૨૪૩૯૯૫૧
આં.ઓડીટ અધિકારી
ડો. ર્ડો એચ. એફ. પટેલ ૧૪૮૨૪૨૩૬૬૫૯૭૨૭૭૭૯૬૬૧
મુખ્‍યજિલ્‍લા આરોગ્‍યઅધિ.
શ્રી ડો. એ. કે. તાવીયાડ ૧૨૫૨૪૨૮૮૮૫૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩
અધિકજિલ્‍લા આરોગ્‍યઅધિકારી ૯૬૩૮૭૧૭૯૯૨
શ્રી ર્ડો બી.પી.બોરીચા ૧૪૨૨૪૩૯૮૨૩૯૭૨૭૭૭૯૭૧૭
જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી

૧૦શ્રી એસ. કે. વસાણી ૧૩૯૯૩૨૭૬૬૭૪૧૭
જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી
૧૧શ્રી એચ.આર.રાવલ ૧૬૧૨૪૩૦૧૫૫૯૮૨૫૨૮૫૫૯૩
કાર્યપાલક ઈજનેર (સિંચાઈ)
૧રશ્રી બી. એલ. મડીયા ૧૧૬૨૪૨૨૫૪૮૯૪૨૬૪૧૭૮૫૬
કાર્યપાલક ઈજનેર (બાંધકામ)
૧૩શ્રી એસ. આર. કોસાંબી ૧૫૫૨૪૩૯૯૩૧૭૬૦૦૫૩૦૩૪૦
જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી
૧૪શ્રી ચૌધરી સર ૧૩૩૨૫૨૩૫૮૨૭૫૬૭૮૦૩૦૧૭
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ૯૯૦૪૦૫૭૮૦૨
૧પશ્રી કોમુદીનીબેન પંડીત ૧૭૮૨૫૧૯૪૧૧૯૯૦૪૬૦૦૭૩૭
પ્રોગ્રામ ઓફીસર(આઈસીડીએસ)
૧૬શ્રી ડી. એચ. ભટૃ ૧૩૬૨૫૧૬૭૬૬૮૪૦૧૭૩૭૧૬૦
જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી
૧૭શ્રી ૧૩૫૨૫૨૩૫૮૨
હિસાબીઅધિકારી (શિક્ષણ)
૧૮શ્રીહિતેષભાઈ દવે ૧૭૫૨૫૨૩૫૮૨૯૪૨૭૧૪૮૬૯૪
નાયબ જિલ્‍લા પ્રાથમિકશિક્ષણાધિકારી

૧૯કુ. રીપલબેન એમ. ચૌધરી

૯૪૨૮૮૨૭૭૧૨
ચીટનીશ, જિ.પં.

ર૦શ્રી સી.એચ. ભટૃ ૧૪૬૨૪૨૩૬૬૫૯૭૨૭૭૭૯૬૫૨
વહીવટી અધિકારી(આરોગ્‍ય)
ર૧શ્રી ડી.ડી. દેસાઈ ૧૪૭૨૪૨૮૮૮૫૯૭૨૭૭૨૫૯૫૯
વહીવટી અધિકારી(કુ.ક.)
રરશ્રી ર્ડો પઠાણ ૧૫૪૨૪૨૮૮૮૫૯૭૨૭૭૭૯૬૯૦
ઈમ્‍યુ.(એપેડેમીક મેડીકલ ઓફીસર)
ર૩શ્રી જોગદીયા ૧૬૯૯૯૨૫૦૨૮૬૬૩
જિલ્‍લા આર્યુવેદ અધિકારી
ર૪શ્રી સી. એચ. ભટૃ ૧૫૬૯૭૨૭૭૭૯૬૫૨
મદદનીશજિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર(મંડળીઓ)
રપશ્રી એસ. એસ. પટેલ
શ્રી એમ. આર. વોરા
૧૭૦૨૫૨૪૩૭૬૯૪૨૬૦૩૨૯૭૫
નાયબ પશુ નિયામક

૯૮૨૫૬૭૦૨૮૨
ર૬શ્રી ડી.ડી.જાડેજા

૨૪૩૦૭૩૬
નિયામકશ્રી, જિલ્‍લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી

૨૪૨૩૬૫૭૭૫૬૭૦૩૨૮૩૯
ર૭શ્રીવિનોદભાઈ પી. જોષી

૨૪૨૩૬૫૭
એ.પી.ઓ.(ડી.આર.ડી.એ.)

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/7/2018

વપરાશકર્તાઓ : 625096