મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ

ક્રમઅધિ.શ્રીનું નામ / હોદ્રોપી.બી.એકસઓફીસમોબાઈલ
શ્રી વરૂણકુમાર બરનવાલ (આઈ.એ.એસ)૧૦૨૦૨૭૮ - ૨૪૨૬૮૧૦૯૯૭૮૪૦૬૨૩૧

જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી


શ્રી સી. ડી. રાઠવા૧૦૫૨૪૨૮૮૬૪૭૫૬૭૦૧૭૬૨૫

ના.જિ.વિ.અધિ.(મહેસુલ અને પંચાયત)

૯૭૧૨૩૯૭૭૨૭
શ્રી ટી. એમ. મકવાણા૧૦૮૨૪૩૩૮૬૮૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦

ના.જિ.વિ.અધિ.(મહેકમ અને વિકાસ)


શ્રી જે. આર. જેબલીયા૧૧૨૨૪૩૯૮૦૬૯૭૨૩૬૭૩૪૪૪

હિસાબીઅધિકારી


શ્રી કે. એમ. ગોહિલ૧૪૦૨૪૩૯૯૫૧૯૪૨૭૫૬૦૧૬૫

આં.ઓડીટ અધિકારી


ડો. જે. ઓ. માડક૧૪૮૨૪૨૩૬૬૫૯૭૨૭૭૨૩૭૬૪

મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી


શ્રી ડો. એ. કે. તાવીયાડ૧૨૫૨૪૨૮૮૮૫૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩

અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી

૯૬૩૮૭૧૭૯૯૨
શ્રી ર્ડો બી.પી.બોરીચા૧૪૨૨૪૩૯૮૨૩૯૭૨૭૭૭૯૭૧૭

જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી


૦૯શ્રી એસ. કે. વસાણી૧૩૯
૯૩૨૭૬૬૭૪૧૭

જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી


૧૦શ્રી એચ.આર.રાવલ૧૬૧૨૪૩૦૧૫૫૯૮૨૫૨૮૫૫૯૩

કાર્યપાલક ઈજનેર (સિંચાઈ)


૧૧શ્રી બી. એલ. મડીયા૧૧૬૨૪૨૨૫૪૮૯૪૨૬૪૧૭૮૫૬

કાર્યપાલક ઈજનેર (બાંધકામ)


૧૨શ્રી એસ. આર. કોસાંબી૧૫૫૨૪૩૯૯૩૧૭૬૦૦૫૩૦૩૪૦

જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી


૧૩શ્રી એચ. એચ. ચૌધરી૧૩૩૨૫૨૩૫૮૨૭૫૬૭૮૦૩૦૧૭

જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી

૯૯૦૪૦૫૭૮૦૨
૧૪શ્રી ડો. એ. કે. તાવીયાડ૧૨૫૨૪૨૮૮૮૫૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩

પ્રોગ્રામ ઓફીસર (આઈસીડીએસ)

૯૬૩૮૭૧૭૯૯૨
૧૫શ્રી ડી. એચ. ભટૃ૧૩૬૨૫૧૬૭૬૬૮૪૦૧૭૩૭૧૬૦

જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી


૧૬શ્રી૧૩૫૨૫૨૩૫૮૨

હિસાબી અધિકારી (શિક્ષણ)


૧૭શ્રી હિતેષભાઈ દવે૧૭૫૨૫૨૩૫૮૨૯૪૨૭૧૪૮૬૯૪

નાયબ જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી


૧૮કુ. રીપલબેન એમ. ચૌધરી

૯૪૨૮૮૨૭૭૧૨

ચીટનીશ, જિ.પં.


૧૯શ્રી સી.એચ. ભટૃ૧૪૬૨૪૨૩૬૬૫૯૭૨૭૭૭૯૬૫૨

વહીવટી અધિકારી(આરોગ્‍ય)


ર૦શ્રી ડી.ડી. દેસાઈ૧૪૭૨૪૨૮૮૮૫૯૭૨૭૭૨૫૯૫૯

વહીવટી અધિકારી(કુ.ક.)


ર૧ડો. પી. એ. પઠાણ૧૫૪૨૪૨૮૮૮૫૯૭૨૭૭૭૯૬૯૦

ઈમ્‍યુ. (એપેડેમીક મેડીકલ ઓફીસર)


ર૨ડો. એસ. પી. સોલંકી૧૬૯
૯૪૨૪૫૫૯૧૦૩

જિલ્‍લા આર્યુવેદ અધિકારી


ર૩શ્રી સી. એચ. ભટૃ૧૫૬
૯૭૨૭૭૭૯૬૫૨

મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર(મંડળીઓ)


ર૪શ્રી એમ. આર. વોરા૧૭૦૨૫૨૪૩૭૬૯૪૨૬૦૩૨૯૭૫

નાયબ પશુ નિયામક

૯૮૨૫૬૭૦૨૮૨
ર૫શ્રી એમ. પી. પંડયા
૨૪૩૦૭૩૬

નિયામકશ્રી, જિલ્‍લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી
૨૪૨૩૬૫૭૭૫૬૭૦૩૨૮૩૯
ર૬શ્રી એસ. કે. વસાણી૨૦૭-૯૩૨૭૬૬૭૪૧૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645789