મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ

ક્રમહોદ્દોનામએસ.ટી.ડી. કોડ નંબરટેલીફોન નંબર
ઓફીસ
નિવાસમોબાઇલ
જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીશ્રી આયુષ એસ.ઓક ,આઈ.એ.એસ.૨૭૮૨૪૨૬૮૧૦૨૫૬૫૯૫૫૯૯૭૮૪૦૬૨૩૧
ના.જિ.વિ.અધિકારીશ્રી (મહેસુલ)શ્રી એચ.એલ.જોષી૨૭૮૨૪૩૩૮૬૮-૭૫૬૭૦૧૭૩૨૫
ના.જિ.વિ.અધિકારીશ્રી (મહેકમ વિકાસ)શ્રી સી.સી.પટેલ૨૭૮૨૪૨૮૮૬૪-૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦
ના.જિ.વિ.અધિકારીશ્રી (પંચાયત)શ્રી એસ.જે.ચાવડા---૯૮૯૮૨૧૦૭૧૪
નિયામકશ્રી, જિ.ગ્રા.વિ.એ.શ્રી જાડેજા સાહેબ૨૭૮--૯૯૭૯૦૭૪૭૪૭
ચીટનીસશ્રી I/Cશ્રી ડી.ડી.દેસાઈ૨૭૮--૯૯૯૮૨૩૯૫૬૧
મુ.જિ.આ. અધિકારીશ્રીડો. એચ.એફ પટેલ૨૭૮૨૪૨૩૬૬પ
૨પ૧૨૭૯૪
-૯૭૨૭૭૭૯૬૬૧
અધિક જિ.આ. અધિકારીશ્રીડો. પી.વી.રેવર૧૭૮૨૪૨૮૮૮૫-૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩
જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રીશ્રી બી.પી.બોરીચા૨૭૮૨૪૩૯૮૨૩૨૫૬૦૩૬૭૯૭૨૭૭૭૯૭૧૭
૧૦જીલ્લા આર.સી.એચ.અધિકારીશ્રીડો. પી.વી.રેવર૨૭૮--૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩
૧૧વહીવટી અધિકારીશ્રી કુટુંબ કલ્‍યાણશ્રી ડી.ડી.દેસાઈ૨૭૮૨૪૨૩૬૬૫૨૫૬૫૯૪૪૯૯૯૮૨૩૯૫૬૧
૧૨વહીવટી અધિકારીશ્રી આરોગ્‍યશ્રી સી.એચ.ભટ્ટ૨૭૮૨૪૨૮૮૮૫-૯૭૨૭૭૭૯૬૫૨
૧૩એપીડેમિક મેડીકલ ઓફીસરશ્રીશ્રી બી.પી.બોરીચા૨૭૮૨૫૧૫૧૭૨-૯૭૨૭૭૭૯૬૫૬
૧૪જિ.પ્રા. શિક્ષણાધિકારીશ્રીશ્રી એ.બી.પ્રજાપતી૨૭૮૨૫૨૩૫૮૨-૯૯૦૯૯૭૦૨૧૨
૧૫ના.જિ.પ્રા. શિક્ષણાધિકારીશ્રી I/Cશ્રી એમ.પી.પટેલ૨૭૮૨૫૨૩૫૮૨-૭૪૦૫૫૮૩૨૧૯
૧૬હિસાબી અધિકારીશ્રી(શિક્ષણ)શ્રી બી.પી.લાધવા૨૭૮૨૫૨૩૫૮૨-૯૪૨૭૨૧૭૬૭૨
૧૭કાર્ર્યપાલક ઇજનેરશ્રી મા.અને મ.શ્રી પી.વી.ગજેરા૨૭૮૨૪૨૨૫૪૮૨૪૩૯૯૨૬૯૪૨૬૪૩૨૮૩૩
૧૮કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ)શ્રી એસ.જી.પટેલ૨૭૮૨૪૩૦૧૫૫-૯૯૦૯૯૬૦૧૫૬
૧૯હિસાબી અધિકારીશ્રીશ્રી જે. આર. જેબલીયા૨૭૮૨૪૩૯૮૦૬-૯૭૨૩૬૭૩૪૪૪
૨૦આંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી I/Cશ્રી એન. એમ. વાળા૨૭૮૨૪૩૯૯૫૧-૯૪૨૭૨૧૨૪૯૭
૨૧જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી I/Cડો.વી.એ.જોગદીયા૨૭૮૨૪૩૯૯૫૧-૯૯૨૫૦૨૮૬૬૩
૨૨મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રીશ્રી. ડી.કે.પટેલ૨૭૮૨૪૩૯૯૫૧-૯૯૦૪૩૯૭૪૦૦
૨૩જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રીશ્રી એસ.આર. કોસાંબી૨૭૮૨૪૩૯૯૩૧-૭૬૦૦૫૩૦૩૪૦
૨૪મદદનીશ ખેતી નિયામકશ્રીશ્રી સી.કે. સાંખટ૨૭૮૨૪૩૯૯૩૧
૨પ૧૦૪૭૦
-૯૮૭૯૮૪૦૧૭૬
૨૫જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રીશ્રી બી. કે. જોષી૨૭૮-૨૪૪૩૩૩૬૯૪૨૭૧૭૩૧પ૪
૯૩૭૪૩પ૨૮પ૦
૨૬પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી I/Cશ્રી એસ.જે.ચાવડા૨૭૮૨૫૧૯૪૧૧-૯૮૯૮૨૧૦૭૧૪
૨૭જિલ્લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારીશ્રીશ્રી. ડી.એચ.ભટૃ૨૭૮૨૫૧૬૭૬૬-૯૪૨૭૨૦૨૭૫૨
૮૪૦૧૭૩૭૧૬૦
૨૮નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રીશ્રી એમ.આર.વોરા૨૭૮૨૫૨૪૩૭૬-૯૮૨૫૬૭૦૨૮૨
૨૯મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રીI/Cશ્રી આર.જી.માળી૨૭૮૨૫૨૪૩૭૬-૯૯૯૮૫૮૩૪૧૦
૩૦ડી.એલ.ઈશ્રી વિરમદેવસિંહ---૯૬૦૧૨૮૧૮૦૪
૩૧આર. સેટીશ્રી પ્રવિણ ચીંચોલીકર સાહેબ૨૭૮૨૫૨૩૭૭૫-૭૬૦૦૦૩૫૨૨૦
૩૨એલ.બી.ઓ.શ્રી ત્રિવેદી સાહેબ૨૭૮૨૫૧૯૨૪૧-૭૬૦૦૦૩૫૨૫૧
૩૩નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીશ્રી વાઘમશી સાહેબ૨૭૮૪૨૦૪૪૪-૯૪૨૭૪૪૭૭૯૮
૩૪પી.એ ટુ ડી.ડી.ઓશ્રી ટી.કે.ભટટ૨૭૮૨૪૨૬૮૧૦-૯૯૨૫૧૯૬૨૬૨
૩૫પી.એ ટુ ડી.ડી.ઓશ્રી પી.બી.જોષી૨૭૮૨૪૨૬૮૧૦-૯૮૯૮૭૦૧૪૦૦
તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓના નંબરની યાદી
ક્રમહોદ્દોનામએસ.ટી.ડી. કોડ નંબરટેલીફોન નંબર
ઓફીસ
નિવાસમોબાઇલ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, ભાવનગરશ્રી ડી.આર.અધિકારી૨૭૮૨૪૨૧૮૯૮૭૫૬૭૦૧૨૮૫૨૯૪૨૮૮૮૭૫૬૬
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, ઘોઘાશ્રી લલીત નારાયણ સિંઘ૨૭૮૨૮૮૨૩૩૯૭૫૬૭૦૧૯૭૨૮૯૯૧૩૧૦૭૪૩૯
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, તળાજા I/Cશ્રી ભગીરથસિંહ ગોહીલ૨૮૪૨૨૨૨૦૩૬૭૫૬૭૦૧૮૯૪૮૯૪૨૬૪૬૧૧૧૭
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, મહુવાશ્રી પી.બી.વાળા૨૮૪૪૨૨૯૦૦૫૯૪૨૮૨૨૨૦૩૫-
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, ગારીયાધારશ્રી આર.બી.વિસાણી૨૮૪૩૨૫૨૯૩૪૭૫૬૭૦૧૨૭૪૩-
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, શિહોરશ્રી વી.જી.પંડયા૨૮૪૬૨૨૨૭૨૯૭૫૬૭૦૧૨૭૫૯૯૮૭૯૬૧૨૧૬૨
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, વલ્‍લભીપુરશ્રી ડી.એન.સતાણી૨૮૪૧૨૨૨૪૨૩૭૫૬૭૦૧૨૭૬૬૯૮૨૫૦૪૧૨૪૩
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, પાલીતાણાશ્રી બી.ડી.ગોહીલ૨૮૪૮૨૪૨૪પ૧૭૫૬૭૦૧૨૭૧૪૯૯૭૯૩૦૬૯૨૯
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, ઉમરાળા I/Cશ્રી ડી.એન.સતાણી૨૮૪૩૨૩૫૫૯૬૭૫૬૭૦૧૨૭૦૭૯૮૨૫૦૪૧૨૪૩
૧૦તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, જેસરશ્રી આર.એસ.ગોસાઈ૨૮૪૫૨૮૧૭૦૦૭૫૬૭૮૬૫૮૧૫૯૪૨૭૨૪૮૪૨૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 570084