મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી ઇન્કમબન્સી ચાર્ટ

ઇન્કમબન્સી ચાર્ટ

ક્રમ નં અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો કયારથી તારીખકયા સુધી તારીખ
શ્રી પી.ડી.રાઠોડ(ઇન્ચાર્જ) જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી૧/૯/૨૦૦૦૩/૯/૨૦૦૩
શ્રી એચ.ડી.વાઘેલા"૩/૯/૨૦૦૩૩૦/૦૬/૨૦૦૪
શ્રી એન.પી.મશરૂ "૧/૭/૨૦૦૪૧૬/૦૭/૨૦૦૪
શ્રી એચ.ડી.વઘેલા"૧૬/૦૭/૨૦૦૪૬/૮/૨૦૦૪
શ્રી એન.પી.મશરૂ "૭/૮/૨૦૦૪૨૨/૦૮/૨૦૦૪
શ્રી એચ.ડી.વાઘેલા"૨૩/૦૮/૨૦૦૪૨૦/૦૪/૨૦૦૫
શ્રી ડી.બી.જેઠવા "૨૧/૦૪/૨૦૦૫૧૯/૦૪/૨૦૦૬
શ્રી પી.ડી.રાઠોડ"૧૯/૦૪/૨૦૦૬૩૦/૦૭/૨૦૦૬
શ્રી પી.એચ.ગોલકીયા "૧/૮/૨૦૦૬૭/૯/૨૦૦૬
૧૦શ્રી પી.ડી.રાઠોડજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી૭/૯/૨૦૦૬૧૪/૦૫/૨૦૦૭
૧૧શ્રી એન.જે.ગોહેલ "૧૪/૦૫/૨૦૦૭૩૧/૦૫/૨૦૦૭
૧૨શ્રી પી.ડી.રાઠોડ"૧/૬/૨૦૦૭૧૭/૦૭/૨૦૦૮
૧૩શ્રી એન.જે.ગોહેલ "૧૭/૦૭/૨૦૦૮૨૪/૦૭/૨૦૦૮
૧૪શ્રી એસ.એલ.પટેલ "૨૪/૦૭/૨૦૦૮૩૦/૧૨/૨૦૦૮
૧૫શ્રી એન.જે.ગોહેલ(ઇન્ચાર્જ)"૩૦/૧૨/૨૦૦૮૧૨/૧/૨૦૦૯
૧૬શ્રી એસ.એલ.પટેલ "૧૨/૧/૨૦૦૯૧૨/૧૦/૨૦૦૯
૧૭શ્રી એન.જે.ગોહેલ(ઇન્ચાર્જ)"૧૨/૧૦/૨૦૦૯૩૦/૧૦/૨૦૦૯
૧૮શ્રી એસ.એલ.પટેલ "૩૦/૧૦/૨૦૦૯૨૭/૦૨/૨૦૧૦
૧૯શ્રી એન.જે.ગોહેલ(ઇન્ચાર્જ)જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી૨૭/૦૨/૨૦૧૦૬/૩/૨૦૧૦
૨૦શ્રી એસ.એલ.પટેલ "૬/૩/૨૦૧૦૨૩/૦૮/૨૦૧૦
૨૧શ્રી એન.જે.ગોહેલ(ઇન્ચાર્જ)"૨૩/૦૮/૨૦૧૦૯/૯/૨૦૧૦
૨૨શ્રી એસ.એલ.પટેલ "૯/૯/૨૦૧૦૨૩/૦૫/૨૦૧૧
૨૩શ્રી ડી.જી.ભટ્ટ (ઇન્ચાર્જ)"૨૩/૦૫/૨૦૧૧૨૦/૦૬/૨૦૧૧
૨૪શ્રી એસ.એલ.પટેલ "૨૦/૦૬/૨૦૧૧૯/૯/૨૦૧૧
૨૫શ્રી કે.વી.કંજારીયા"૯/૯/૨૦૧૧૨૭/૦૯/૨૦૧૧
૨૬શ્રી બી.આર.બલદાણીયા"૨૭/૦૯/૨૦૧૧૧૧/૧૦/૨૦૧૧
૨૭શ્રી કે.વી.કંજારીયા"૧૧/૧૦/૨૦૧૧૨૭/૦૩/૨૦૧૨
૨૮શ્રી ડી.જી.ભટ્ટ (ઇન્ચાર્જ)જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી૨૭/૦૩/૨૦૧૨૮/૪/૨૦૧૨
૨૯શ્રી કે.વી.કંજારીયા"૯/૪/૨૦૧૨૪/૧/૨૦૧૩
૩૦શ્રી બી.આર.બલદાણીયા (ઇન્ચાર્જ)"૪/૧/૨૦૧૩૨૭/૦૧/૨૦૧૩
૩૧શ્રી કે.વી.કંજારીયા"૨૮/૦૧/૨૦૧૩૩૧/૧૦/૨૦૧૩
૩૨શ્રી ડી.એલ.પટેલ (ઇન્ચાર્જ)"૧/૧૧/૨૦૧૩૭/૧૨/૨૦૧૩
૩૩શ્રી બી.આર.બલદાણીયા (ઇન્ચાર્જ)"૮/૧૨/૨૦૧૩૪/૧૨/૨૦૧૪
૩૪શ્રી એન.જે.ગોહેલ(ઇન્ચાર્જ)"૪/૧૨/૨૦૧૪૧૮/૦૭/૨૦૧૬
૩૫શ્રી એસ.આર.કોસાંબી"૧૯/૦૭/૨૦૧૬ 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681264