મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા ૨૦-મુદ્દા અમલીકરણ સમિતિ

૨૦-મુદ્દા અમલીકરણ સમિતિ

ક્રમ નામહોદ્દોમોબાઇલ નં
રમેશભાઈ બી. કાકલોતરચેરમેનશ્રી૯૯૨૪૮૮૩૦૧૦
શ્રી પ્રહલાદસિંહ બી. ગોહિલ સભ્યશ્રી૯૮૨૫૨૦૫૯૪૪
શ્રીમતી નિર્મળાબેન આઇ. જાની સભ્યશ્રી૯૯૭૯૮૭૭૩૩૫
શ્રી સુરજીતસિંહ એમ. ગોહિલસભ્યશ્રી૯૮૨૪૨૦૨૬૨૭
શ્રીમતી શાંતુબેન એસ. સવાણી સભ્યશ્રી૯૬૮૭૫૨૫૭૬૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 6/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 574392