મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખા ઇન્કમબન્સી ચાર્ટ

ઇન્કમબન્સી ચાર્ટ

ક્રમઅઘિકારીનું નામહોદોક્યારથી તારીખક્યા સુધી તારીખ-
શ્રી ડૉ.એમ.જી.ભÎજિલ્લા આયુવેઁદ નિરિક્ષક ૦૧-૦૪-૧૯૬૩૩૧-૦૩-૧૯૬૯રેગ્યુલર
શ્રી ડૉ.કે.સી.ભÎજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૪-૧૯૬૯૩૧-૦૮-૧૯૭૮રેગ્યુલર
શ્રી ડૉ.એલ.સી.રાવલજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૯-૧૯૭૮૦૯-૦૩-૧૯૭૯ઇન્ચાજઁ
શ્રી ડૉ.આઇ.એમ.જાનીજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૦-૦૩-૧૯૭૯૨૮-૦૬-૧૯૮૩રેગ્યુલર
શ્રી ડૉ.એસ.વી.ભÎજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૩૦-૦૬-૧૯૮૩૧૧-૧૦-૧૯૮૩ઇન્ચાજઁ
શ્રી ડૉ.જે.જે.રાજગોર જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૨-૧૦-૧૯૮૩૧૯-૦૬-૧૯૮૭રેગ્યુલર
શ્રી ડૉ.કે.એન.ભટૃ જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૦-૦૮-૧૯૮૭૨૮-૦૨-૧૯૮૮રેગ્યુલર
શ્રી ડૉ.એન.ડી.ગોસાઇ જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૩-૧૯૮૮૨૨-૦૬-૧૯૮૮ઇન્ચાજઁ
શ્રી ડૉ.સી.બી.ત્રીવેદીજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૩-૦૬-૧૯૮૮૩૧-૦૫-૧૯૮૯રેગ્યુલર
૧૦શ્રી ડૉ.એમ.એચ.ગોહિલજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૬-૧૯૮૯૩૧-૦૩-૧૯૯૦ઇન્ચાજઁ
૧૧શ્રી ડૉ.એમ.એલ.દુઘાતજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૪-૧૯૯૦૩૧-૦૩-૧૯૯૧ઇન્ચાજઁ
૧૨શ્રી ડૉ.આર.બી.ભટૃ જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૪-૧૯૯૧૨૦-૦૫-૧૯૯૨ઇન્ચાજઁ
૧૩શ્રી ડૉ.એસ.જે.મહેતાજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૧-૦૫-૧૯૯૨૦૩-૦૭-૧૯૯૪ઇન્ચાજઁ
૧૪શ્રી ડૉ.એમ.પી.વીસાણીજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૪-૦૭-૧૯૯૪૧૬-૦૯-૧૯૯૮રેગ્યુલર
૧૫શ્રી ડૉ.એસ.જે.મહેતાજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૭-૦૯-૧૯૯૮૨૦-૦૯-૧૯૯૮ઇન્ચાજઁ
૧૬શ્રી ડૉ.જે.એસ.ગોહિલ જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૧-૦૯-૧૯૯૮૦૭-૦૩-૧૯૯૯ઇન્ચાજઁ
૧૭શ્રી ડૉ.વી.કે.ત્રિવેદી જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૮-૦૩-૧૯૯૯૧૧-૦૭-૧૯૯૯ઇન્ચાજઁ
૧૮શ્રી ડૉ.સી.બી.ત્રિવેદી જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૨-૦૭-૧૯૯૯૨૬-૧૧-૨૦૦૧રેગ્યુલર
૧૯શ્રી ડૉ.પી.એન.બક્ષીજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૭-૧૧-૨૦૦૧૦૯-૦૬-૨૦૦૨ઇન્ચાજઁ
૨૦શ્રી ડૉ.એમ.એમ.જાનીજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૦-૦૬-૨૦૦૨૦૯-૦૩-૨૦૦૩ઇન્ચાજઁ
૨૧શ્રી ડૉ.પી.એમ.ઉપાઘ્યાયજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૦-૦૩-૨૦૦૩૨૪-૦૮-૨૦૦૬રેગ્યુલર
૨૨શ્રી ડૉ.ડી.વી.જોષીજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૫-૦૮-૨૦૦૬૦૮-૦૭-૨૦૦૮ઇન્ચાજઁ
૨૩શ્રી ડૉ.એ.પી.સરવૈયાજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૯-૦૭-૨૦૦૮૧૬-૦૧-૨૦૦૯ઇન્ચાજઁ
૨૪શ્રી ડૉ.ડી.વી.જોષી જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૭-૦૧-૨૦૦૯૩૧-૦૫-૨૦૦૯ઇન્ચાજઁ
૨૫શ્રી ડૉ.જે.બી.ત્રિવેદીજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૬-૨૦૦૯૨૫-૦૫-૨૦૧૦ઇન્ચાજઁ
૨૬શ્રી ડૉ.આર.કે.જાનીજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૬-૦૫-૨૦૧૧૩૦-૦૯-૨૦૧૫ઇન્ચાજઁ
૨૭શ્રી ડૉ.બી. એમ. દવેજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૧૦-૨૦૧૫૦૬-૦૩-૨૦૧૬ઇન્ચાજઁ
૨૮શ્રી ડૉ.એ.પી.સરવૈયાજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૭-૦૩-૨૦૧૬૦૮-૦૪-૨૦૧૬ઇન્ચાજઁ
૨૯શ્રી ડૉ.વી. એ.જોગદીયાજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૯-૦૪-૨૦૧૬૨૨-૦૪-૨૦૧૬ઇન્ચાજઁ
૩૦શ્રી ડૉ.એ.પી.સરવૈયાજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૩-૦૪-૨૦૧૬૩૦-૦૪-૨૦૧૬ઇન્ચાજઁ
૩૧શ્રી ડૉ.બી. એમ. દવેજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૫-૨૦૧૬૦૪-૦૬-૨૦૧૬ઇન્ચાજઁ
૩૨શ્રી ડૉ.એ.પી.સરવૈયાજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૫-૦૬-૨૦૧૬
ઇન્ચાજઁ
૩૩શ્રી ડૉ.બી. એમ. દવેજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી
૩૦-૦૭-૨૦૧૬ઇન્ચાજઁ
૩૪શ્રી ડૉ.વી. એ. જોગદીયાજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૮-૨૦૧૬૧૭-૦૯-૨૦૧૮ઇન્ચાજઁ
૩૫શ્રી ડૉ.બી.જે.જાદવજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી૧૯-૦૯-૨૦૧૮૨૭-૦૯-૨૦૧૮ઇન્ચાજઁ
૩૬ શ્રીમતી ડૉ.એસ.પી.સોલંકીજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી૨૮-૦૯-૨૦૧૮આજ દિન સુધીઇન્ચાજઁ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681098