મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખા ઇન્કમબન્સી ચાર્ટ

ઇન્કમબન્સી ચાર્ટ

ક્રમ અઘિકારીનું નામ હોદો ક્યારથી તારીખ ક્યા સુધી તારીખ  
શ્રી ડૉ.એમ.જી. ભટ્ટ જિલ્લા આયુવેઁદ નિરિક્ષક ૦૧-૦૪-૧૯૬૩ ૩૧-૦૩-૧૯૬૯ રેગ્યુલર
શ્રી ડૉ.કે.સી.ભટ્ટÎ જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૪-૧૯૬૯ ૩૧-૦૮-૧૯૭૮ રેગ્યુલર
શ્રી ડૉ.એલ.સી.રાવલ જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૯-૧૯૭૮ ૦૯-૦૩-૧૯૭૯ ઇન્ચાજઁ
શ્રી ડૉ.આઇ.એમ.જાની જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૦-૦૩-૧૯૭૯ ૨૮-૦૬-૧૯૮૩ રેગ્યુલર
શ્રી ડૉ.એસ.વી.ભÎજિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૩૦-૦૬-૧૯૮૩ ૧૧-૧૦-૧૯૮૩ ઇન્ચાજઁ
શ્રી ડૉ.જે.જે.રાજગોર જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૨-૧૦-૧૯૮૩ ૧૯-૦૬-૧૯૮૭ રેગ્યુલર
શ્રી ડૉ.કે.એન.ભટૃ જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૦-૦૮-૧૯૮૭ ૨૮-૦૨-૧૯૮૮ રેગ્યુલર
શ્રી ડૉ.એન.ડી.ગોસાઇ જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૩-૧૯૮૮ ૨૨-૦૬-૧૯૮૮ ઇન્ચાજઁ
શ્રી ડૉ.સી.બી.ત્રીવેદી જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૩-૦૬-૧૯૮૮ ૩૧-૦૫-૧૯૮૯ રેગ્યુલર
૧૦ શ્રી ડૉ.એમ.એચ.ગોહિલ જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૬-૧૯૮૯ ૩૧-૦૩-૧૯૯૦ ઇન્ચાજઁ
૧૧ શ્રી ડૉ.એમ.એલ.દુઘાત જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૪-૧૯૯૦ ૩૧-૦૩-૧૯૯૧ ઇન્ચાજઁ
૧૨ શ્રી ડૉ.આર.બી.ભટૃ જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૪-૧૯૯૧ ૨૦-૦૫-૧૯૯૨ ઇન્ચાજઁ
૧૩ શ્રી ડૉ.એસ.જે.મહેતા જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૧-૦૫-૧૯૯૨ ૦૩-૦૭-૧૯૯૪ ઇન્ચાજઁ
૧૪ શ્રી ડૉ.એમ.પી.વીસાણી જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૪-૦૭-૧૯૯૪ ૧૬-૦૯-૧૯૯૮ રેગ્યુલર
૧૫ શ્રી ડૉ.એસ.જે.મહેતા જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૭-૦૯-૧૯૯૮ ૨૦-૦૯-૧૯૯૮ ઇન્ચાજઁ
૧૬ શ્રી ડૉ.જે.એસ.ગોહિલ જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૧-૦૯-૧૯૯૮ ૦૭-૦૩-૧૯૯૯ ઇન્ચાજઁ
૧૭ શ્રી ડૉ.વી.કે.ત્રિવેદી જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૮-૦૩-૧૯૯૯ ૧૧-૦૭-૧૯૯૯ ઇન્ચાજઁ
૧૮ શ્રી ડૉ.સી.બી.ત્રિવેદી જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૨-૦૭-૧૯૯૯ ૨૬-૧૧-૨૦૦૧ રેગ્યુલર
૧૯ શ્રી ડૉ.પી.એન.બક્ષી જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૭-૧૧-૨૦૦૧ ૦૯-૦૬-૨૦૦૨ ઇન્ચાજઁ
૨૦ શ્રી ડૉ.એમ.એમ.જાની જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૦-૦૬-૨૦૦૨ ૦૯-૦૩-૨૦૦૩ ઇન્ચાજઁ
૨૧ શ્રી ડૉ.પી.એમ.ઉપાઘ્યાય જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૦-૦૩-૨૦૦૩ ૨૪-૦૮-૨૦૦૬ રેગ્યુલર
૨૨ શ્રી ડૉ.ડી.વી.જોષી જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૫-૦૮-૨૦૦૬ ૦૮-૦૭-૨૦૦૮ ઇન્ચાજઁ
૨૩ શ્રી ડૉ.એ.પી.સરવૈયા જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૯-૦૭-૨૦૦૮ ૧૬-૦૧-૨૦૦૯ ઇન્ચાજઁ
૨૪ શ્રી ડૉ.ડી.વી.જોષી જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૧૭-૦૧-૨૦૦૯ ૩૧-૦૫-૨૦૦૯ ઇન્ચાજઁ
૨૫ શ્રી ડૉ.જે.બી.ત્રિવેદી જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૬-૨૦૦૯ ૨૫-૦૫-૨૦૧૦ ઇન્ચાજઁ
૨૬ શ્રી ડૉ.આર.કે.જાની જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૬-૦૫-૨૦૧૧ ૩૦-૦૯-૨૦૧૫ ઇન્ચાજઁ
૨૭ શ્રી ડૉ.બી. એમ. દવે જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૧૦-૨૦૧૫ ૦૬-૦૩-૨૦૧૬ ઇન્ચાજઁ
૨૮શ્રી ડૉ.એ.પી.સરવૈયા જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૭-૦૩-૨૦૧૬ ૦૮-૦૪-૨૦૧૬ ઇન્ચાજઁ
૨૯શ્રી ડૉ.વી. એ.જોગદીયા જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૯-૦૪-૨૦૧૬ ૨૨-૦૪-૨૦૧૬ ઇન્ચાજઁ
૩૦શ્રી ડૉ.એ.પી.સરવૈયા જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૨૩-૦૪-૨૦૧૬ ૩૦-૦૪-૨૦૧૬ ઇન્ચાજઁ
૩૧શ્રી ડૉ.બી. એમ. દવે જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૫-૨૦૧૬ ૦૪-૦૬-૨૦૧૬ ઇન્ચાજઁ
૩૨શ્રી ડૉ.એ.પી.સરવૈયા જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૫-૦૬-૨૦૧૬ ઇન્ચાજઁ
૩૩શ્રી ડૉ.બી. એમ. દવે જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૩૦-૦૭-૨૦૧૬ઇન્ચાજઁ
૩૪શ્રી ડૉ.વી. એ. જોગદીયા જિલ્લા આયુવેઁદ અઘિકારી ૦૧-૦૮-૨૦૧૬આજ દિન સુધીઇન્ચાજઁ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645785