મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામબાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુંમોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી
ફોન નંબર૦૨૭૮-૨૪૩૦૦૮૨ (૧૧૮)
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી પ્રવિણચંન્દ્ર .વી..ગજેરાકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી૦૨૭૮-૨૪૨૨૫૪૮૯૪૨૬૪૩૨૮૩૩gj-bav@nic.in
શ્રી હરેન્દ્રસિંહ .જાલુભા .વાઘેલાનાયબ ચીટનીસ૦૨૭૮-૨૪૩૦૦૮૨૯૪૨૭૦૧૧૬૦૯
શ્રી જયંતિભાઇ .બી.પરમારડીવી.એકા૯૪૨૭૨૬૩૮૬૩
શ્રી અંબારામભાઇ .બી.ગુડલિયાઅ.મ.ઇ૯૩૭૪૮૧૪૫૫૮
શ્રી. પ્રવિણચંન્દ્ર.આર.દેસાઇઅ.મ.ઇ૯૮૨૪૦૦૨૩૭૭
શ્રી ફતેમહંમદભાઇ.ઇ.બાદીડ્રાફટસમેન૯૮૭૯૩૨૮૨૪૬
શ્રી વિષ્નુભાઇ.જે.ત્રિવેદીસી.એકા.કલા્ર્ક૯૪૨૮૪૩૨૯૪૭
શ્રી યુસુફભાઇ.આર.દસાડીયાસી.કલાર્ક૯૯૯૮૨૬૨૬૬૫
શ્રી જનકભાઇ.એન.પાઠક સી.કલાર્ક૯૬૮૭૧૫૦૨૨૨
શ્રી વાય.બી.ગોહિલસી.કલાર્ક૯૯૨૫૮૦૦૯૯૯
શ્રી સૈલેશકુમાર.એમ.સરવૈયા સી.કલાર્ક૯૪૨૭૭૪૯૨૩૫
૧૦શ્રી મનોજભાઇ.જે.ચાંપાનેરી ટ્રેસર ૦૨૭૮-૨૫૬૧૮૪૩
૧૧શ્રી ગીરીશભાઇ.જી.ચુડાસમા મીકેનીક૯૯૭૯૯૫૮૯૫૬
૧૨શ્રી મેહુલકુમાર.જી.ઠાકર જુ.કલાર્ક૯૭૧૨૧૭૧૬૧૭
૧૩શ્રી મહેશભાઇ.ડી.જોષી વર્કચાર્જ બીટ કલાર્ક૯૩૭૪૩૫૨૮૩૮
૧૪શ્રી પ્રકાશભાઇ.એમ.સંઘવી વર્કચાર્જ બીટ કલાર્ક૯૮૨૫૮૩૬૫૩૬
૧૫શ્રીમતી ભાનુબેન.કે..બારૈયા વર્કચાર્જ બીટ કલાર્ક૯૮૯૮૦૦૫૧૪૦
૧૬શ્રી રાજેશભાઇ.બી.જોષીવર્કચાર્જ બીટ કલાર્ક૯૪૨૭૨૦૨૧૮૩
૧૭કુ. નિતી.એમ.રૂપારેલજુ.કલાર્ક-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645780