મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામબાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુંપંચાયત માર્ગ અને મકાન વિભાગ, જિલ્લા પંચાયત, ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી બી.એલ.મડીયા, કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી
ફોન નંબર૦૨૭૮-૨૪૨૨૫૪૮
ઘર નંબર૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૨૬
ફેક્સ નંબર૦૨૭૮-૨૪૨૨૫૪૮
મોબાઈલ નંબર૯૪૨૬૪૧૭૮૫૬
ઈ-મેઈલ એડ્રેસgi-bhv@nic.in


શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
ક્રમઅધિકારી/કર્મચારીનું નામહોદ્દોમોબાઈલ નંબરઈ મેઈલ એડ્રેસકામગીરી
શ્રી બી. એલ. મડીયાકાર્યપાલક ઈજનેર૯૪૨૬૪૧૭૮૫૬gi-bhv@nic.inતાંત્રીક, હિસાબી, અને વહીવટી સુપરવિઝન
શ્રી એ.બી. ગુડલીયાઅ.મ.ઈ.૯૩૭૪૮૧૪૫૫૮gi-bhv@nic.inતાંત્રીક કામગીરી
કુ.ડી.બી.મહેતાઅ.મ.ઈ.૯૪૨૯૯૭૪૯૫૮gi-bhv@nic.inતાંત્રીક કામગીરી
શ્રી એસ.એચ.રાઠોડહેડ ક્લાર્ક૯૯૦૪૬૭૯૭૭૧gi-bhv@nic.inતાંત્રીક, હિસાબી, અને વહીવટી સુપરવિઝન
શ્રી જે. એન. પાઠકસિનિયર ક્લાર્ક૯૬૨૭૧૫૦૨૨૨gi-bhv@nic.inખાતાકીય તપાસો તેમજ ઓડાટને લગત કામગીરી
શ્રી એ.વી.ગોહિલસિનિયર ક્લાર્ક૯૪૨૮૪૦૮૭૬૭gi-bhv@nic.inખાતાકીય તપાસો તેમજ ઓડીટને લગત કામગીરી
શ્રી આર.કે. વાળાસિનિયર એકા. ક્લાર્ક૯૪૨૭૫૨૭૩૭૩gi-bhv@nic.inહિસાબી કામગીરી
શ્રી પી.બી.જોષી સિનિયર ક્લાર્ક૯૮૯૮૭૦૧૪૦૦gi-bhv@nic.inઓડીટને લગત કામગીરી
શ્રી એમ.જે.જોષીસિનિયર ક્લાર્ક૯૪૨૯૫૫૦૧૨૩gi-bhv@nic.inઓડીટને લગત કામગીરી
૧૦કુ.પી.એફ.ચુડાસમાજુનિયર ક્લાર્ક૯૯૨૪૩૮૧૨૯૮gi-bhv@nic.inએસ્ટા કામગીરી
૧૧શ્રી એ.પી.મચ્છરપટ્ટાવાળા૯૪૨૬૬૧૭૮૭૪gi-bhv@nic.inવર્ગ-૪ ની કામગીરી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681090