મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ચેરમેનશ્રી વિષે

ચેરમેનશ્રી વિષે


શ્રી બી.જે.સોસા
ચેરમેનશ્રીનું નામ:
શ્રી બી.જે.સોસા
સરનામુ:
૩, એલ.આઇ.જી , આનંદનગર,ભાવનગર.
ફોન નંબર:
(૦૨૭૮)૨૫૧૬૭૬૬
ફેકસ નં:
૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નં:
૯૪૨૬૨૬૧૮૦૪
ઈ મેઈલ:
bhanjibhaisosa@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 646608