મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ચેરમેનશ્રી વિષે

ચેરમેનશ્રી વિષે


ચેરમેનશ્રીનું નામ:
શ્રી જાગાભાઇ ઉકાભાઇ બારૈયા
હોદ્દોઃ: 

ચેરમેનશ્રી,ઉત્પાદન-સહકાર અને સિંચાઇ સમિતી

સરનામુ:
મુ.બગદાણા તાલુકો-મહુવા જિલ્લો-ભાવનગર
ફોન નંબર:
૦૨૭૮-૨૪૩૩૯૯૫૧ થી ૫૮ એકસ.નં.૧૫૬
ફેકસ નં:
૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નં:
૯૮૯૮૮૨૮૯૦૯
ઈ મેઈલ:
-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 570161