મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ચેરમેનશ્રી વિષે

ચેરમેનશ્રી વિષે

ચેરમેનશ્રીનું નામ:શ્રી જાગાભાઇ ઉકાભાઇ બારૈયા
હોદ્દોઃ: ચેરમેનશ્રી,ઉત્પાદન-સહકાર અને સિંચાઇ સમિતી
સરનામુ:મુ.બગદાણા તાલુકો-મહુવા જિલ્લો-ભાવનગર
ફોન નંબર:૦૨૭૮-૨૪૩૩૯૯૫૧ થી ૫૮ એકસ.નં.૧૫૬
ફેકસ નં:૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નં:૯૮૯૮૮૨૮૯૦૯
ઈ મેઈલ:-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645861