મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ બાંધકામ શાખા જાહેર બાંધકામ સમિતિ

ચેરમેનશ્રી જાહેર બાંધકામ સમિતિ


શાખા અધિકારીશ્રીનું નામ શ્રી ગૌતમભાઈ જી.ચૌહાણ
સરનામું : ઓફીસ પંચાયત માર્ગ અને મકાન વિભાગ, જિલ્લા પંચાયત, ભાવનગર.
સરનામું : ઘરમુ.પ્રતાપપરા, તા.તળાજા જિલ્લો : ભાવનગર.
ફોન નં.ઓફીસ૨૪૩૯૯૫૧ થી ૫૫ PBX-૨૦૮
મોબાઈલ૯૪૨૮૩૯૨૭૯૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681257