મુખપૃષ્ઠશાખા ઓ પશુપાલન શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામપશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામું :-મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-નાયબ પશુપાલન અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર :-૦૨૭૮-૨૫૨૪૩૭૬ -(૧૪૧/૧૭૦)
ફેકસ નંબર :--
શાખા વહિવટી અધિકારી
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી ડો.કે.એ.વસાવાનાયબ પશુપાલન અધિકારીશ્રી૦૨૭૮-૨૫૨૪૩૭૬૨૪૨૪૩૭૬૯૮૭૯૮૪૨૬૨૬
શ્રી.પી.એ.પોપટસી.કલાર્ક

૯૮૨૪૨૨૭૩૬૩
શ્રી એમ.એમ.ત્રિવેદીસી.એકા.કલાર્ક

૯૪૨૬૨૬૧૧૬૮
શ્રી એ.એન.કનાડાસી.એકા.કલાર્ક

૯૮૯૮૧૦૦૯૯૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681208