મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામપંચાયત શાખા
હોદ્દોનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી(પંચાયત) જિ.પં.ભાવનગર.
શાખાનું સરનામુંપંચાયત શાખા, મોતીબાગ રોડ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી સી.ડી.રાઠવા
ફોન નંબરઓફિસ ૦૨૭૮-૨૪૩૨૪૩૩૮૬૮ ફેક્સ-૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫
ફેક્સ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નં:૭૫૬૭૦૧૭૩૨૫
ઇ-મેઇલ એડ્રેસસરકારીઃ panchayatdp@gmail.com / panchayatdp@gmail.com
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
ક્રમ નંકર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ કામગીરી
શ્રી એસ.એમ.સરવૈયાનાબય ચીટનીસ૯૪૨૭૭૪૯૨૩૫--
શ્રી ડી.એચ.પંડયાનાયબ ચીટનીસ૯૪૨૭૧૬૩૬૭૬ -
શ્રી સી.બી.સરવૈયાજુ.કલાર્ક૮૪૦૧૦૯૨૦૦૧--

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 583477