પંચાયત શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુંમોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮ (૧૦૮)
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એન.એન.માધુ સાહેબનાયબ જિ.વિકાસ.અધિકારી સાહેબ૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮૨૭૮૨૪૩૦૨૯૫૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦
શ્રી તુષાર.કે.ભટ્ટનાયબ ચીટનીસ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧-૫૭૯૯૨૫૧૯૬૨૬૨
શ્રી ભુપતસિહ.ડી.ગોહિલનાયબ ચીટનીસ૯૩૨૮૩૯૫૧૨૫
શ્રી વિપુલ.જી.દેવમુરારીજુ.કલાર્ક૯૪૨૭૧૮૧૮૯૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 570072