વહિવટી શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવહિવટી શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામવહિવટી શાખા
શાખાનું સરનામુંમોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮ (૧૦૮)
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એન.એન.માધુ સાહેબનાયબ જિ.વિકાસ.અધિકારી સાહેબ૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮૨૭૮૨૪૩૦૨૯૫૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦
શ્રી તુષાર.કે.ભટ્ટનાયબ ચીટનીસ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧-૫૭૯૯૨૫૧૯૬૨૬૨
શ્રી ભુપતસિહ.ડી.ગોહિલનાયબ ચીટનીસ૯૩૨૮૩૯૫૧૨૫
શ્રી વિપુલ.જી.દેવમુરારીજુ.કલાર્ક૯૪૨૭૧૮૧૮૯૪
શ્રી ધર્મેશ.પી.દેવમુરારીજુ.કલાર્ક૯૮૨૪૭૭૩૬૨૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681156