મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાતાંત્રીક કર્મચારીઓની માહિતી

પંચાયત માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળના તાંત્રીક કર્મચારીઓની માહિતી (૩૧/૧૨/૨૦૧૭ સ્થિતીએ)

ક્રમહોદ્દોનામફરજનું સ્થળ ફોન નંઇમેઇલ આઇ.ડી.
કા.ઇ.શ્રીશ્રી બી.એલ.મડીયા PANCHAYAT (R&B) DIVISION BHAVNAGAR ૯૪૨૬૪૩૨૮૩૩gj-bhv@nic.in
I/C ના.કા.ઇ શ્રીશ્રી જી. એસ. બોરીચા પેટા વિભાગ ભાવનગર ૯૪૨૬૪૫૪૬૬૩depanbvn@gmail.com
ના.કા.ઇ શ્રીશ્રી કે.એ.ચૌધરીપેટા વિભાગ સિહોર ૯૮૨૫૯૫૧૪૪૭deepshihor@gmail.com
ના.કા.ઇ.શ્રીશ્રી એચ.યુ.પટેલ પેટા વિભાગ મહુવા ૯૯૨૫૪૩૫૫૬૦deepmhv@gmail.com
I/C ના.કા.ઇ શ્રી શ્રી એચ.આર.રાવલ પેટા વિભાગ પાલીતાણા ૯૮૨૫૨૮૫૫૯૩depanpali@gmail.com
I/C ના.કા.ઇ.શ્રીશ્રી કે.એમ.આચાર્ય પેટાવિભાગ તળાજા ૯૮૨૫૮૦૫૦૦૬deeptalaja@gmail.com
ના.કા.ઇ શ્રીશ્રી વી.વી.સિધ્ધપુરીયાપેટા વિભાગ વલ્લભીપુર ૯૪૨૭૫૮૫૭૪૭deepvlb@gmail.com
અ.મ .ઇ. શ્રી એ.બી.ગુડલીયા વિભાગીય કચેરી ૯૩૭૪૩૫૨૮૪૧gj-bhv@nic.in
અ.મ .ઇ. કુ. દિશાબેન બી.મહેતા૯૪૨૭૬૪૧૪૦૪gj-bhv@nic.in
અ.મ .ઇ. શ્રી એમ.આર.પટેલ પેટા વિભાગ ભાવનગર.૯૯૨૫૫૬૧૬૭૭depanbvn@gmail.com
અ.મ .ઇ. કુ. નેહાબેન બી. સોની ૮૧૪૦૨૦૯૬૬૯depanbvn@gmail.com
અ.મ .ઇ. શ્રી જી.એસ.બોરીચા પં.માર્ગ અને મકાન
પેટા વિભાગ, શિહોર
૯૪૨૬૪૫૪૬૬૩depanbvn@gmail.com
અ.મ .ઇ. શ્રીમતી સી. ડી. ચુડાસમા૯૮૨૪૭૯૦૨૮૨deepshihor@gmail.com
અ.મ .ઇ. શ્રી આર.ડી.ગોહીલપં.માર્ગ અને મકાન
પેટા વિભાગ , મહુવા.
૯૯૭૮૨૧૮૦૬૮deepmhv@gmail.com
મ.ઈ. કૂ.પૂજાબેન સી.પટેલ૯૭૨૬૯૩૭૧૧૦deepmhv@gmail.com
૧૦અ.મ .ઇ. શ્રી એમ.વી.ચાવડા૯૭૨૩૭૩૦૮૪૧deepmhv@gmail.com
૧૧   શ્રી કે.એમ.આચાર્ય પં.માર્ગ અને મકાન
પેટાવિભાગ , તળાજા.
૯૮૨૫૮૦૫૦૦૬deeptalaja@gmail.com
૧૨અ.મ .ઇ. શ્રી એન.વી.માંડળિયા ૯૭૨૬૩૦૫૮૫૪deeptalaja@gmail.com
૧૪અ.મ .ઇ. શ્રી ડી.કે.મહેતા ૯૯૭૪૬૩૭૬૪૩deepvlb@gmail.com
૧૫અ.મ .ઇ. કુ. ધરતી એમ.સાધુ૯૫૭૪૭૩૬૧૬૧deepvlb@gmail.com
૧૬અ.મ .ઇ. શ્રી મંથન એમ.પ્રજાપતિ પં.માર્ગ અને મકાન
પેટાવિભાગ , પાલીતાણા
૯૭૧૨૭૭૩૪૭૯depanpali@gmail.com
૧૭અ.મ .ઇ. કુ.જે.બી.જાલા ૯૪૨૬૩૯૧૪૩૬depanpali@gmail.com
૧૮અ.મ .ઇ. શ્રી પી.બી.રાઠોડ તા. પં. ઘોઘા ૯૪૨૮૧૨૪૩૯૭tdoghogha.dp@gmail.com
૧૯અ.મ .ઇ. શ્રી એમ.એ.હિરાણી ૮૮૬૬૦૪૩૭૭૨tdoghogha.dp@gmail.com
૨૦અ.મ .ઇ. કુ.એમ.એન.ગોહેલતા. પં. ભાવનગર૯૪૨૭૬૩૬૮૮૯tdobhv@gmail.com
૨૧અ.મ .ઇ. કુ. કિંજલ યુ. ડોડીયા૯૭૭૩૦૨૦૪૬૪tdobhv@gmail.com
૨૩અ.મ .ઇ. શ્રી પી.કે.મકવાણા DRDA ૮૭૫૮૬૬૫૦૬૦makavana.parth7777
@gmail.com
૨૫અ.મ .ઇ. કુ.નીલમ એમ. કાઝી તા.પં.શિહોર ૯૫૫૮૭૯૧૯૦૧kazinilam97@gmail.com
૨૬અ.મ .ઇ. કુ.કિરણબેન જે.સગર ૯૦૯૯૩૩૩૯૬૨tdoshihor@gmail.com
૨૮અ.મ .ઇ. શ્રી આર.કે.પટેલ તા.પં.તળાજા૯૮૨૫૯૩૭૯૨૩tdotalaja.dp@gmail.com
૨૯અ.મ .ઇ. શ્રી જયેશ ડી.બારૈયા ૯૬૨૧૮૪૪૯૫૦tdotalaja.dp@gmail.com
૩૦અ.મ .ઇ. શ્રી જી.એમ.સરૈયા તા. પં. મહુવા ૮૫૧૧૭૮૦૧૫૫tdomhv.dp@gmail.com
૩૧અ.મ .ઇ. શ્રી અભિજીત પી.સેન ૭૪૦૫૩૬૭૨૫૭absen6057@gmail.com
૩૩અ.મ .ઇ. શ્રી બી.એન.ભટ્ટ તા.પં.વલ્લભીપુર૯૧૭૩૦૦૩૬૯૭tdovallabhipur@gmail.com
૩૪અ.મ .ઇ. કુ. પરીતા ડી. ગોહેલ ૯૪૦૮૩૭૮૫૭૯tdovallabhipur@gmail.com
૩૫અ.મ .ઇ. શ્રી ડી.એમ.વાઘેલા તા. પં. ઉમરાળા૯૪૦૮૬૯૬૦૩૫tdoumarala@gmail.com
૩૬અ.મ .ઇ. શ્રી બી.ડી.વાજા ૯૮૯૮૬૦૮૧૦૫tdoumarala@gmail.com
૩૭અ.મ .ઇ. શ્રી પી.એ.ગોઠીતા. પં. ગારીયાધાર ૯૭૨૨૪૧૦૪૮૫tdogariyadhar@gmail.com
૩૮અ.મ .ઇ. શ્રી નીરવ એસ.શાહ૮૨૦૦૯૪૦૨૯૧tdogariyadhar@gmail.com
૪૦અ.મ .ઇ. શ્રી એન.વી.ભાવસારતા.પં.પાલીતાણા ૯૬૮૭૧૦૬૧૦૩tdopalitana@gmail.com
૪૨અ.મ .ઇ. શ્રી જે.એ.ચૌહાણતા.પં.જેસર ૭૪૦૫૨૯૩૦૦૭tdojesar.dp@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645799