મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે- ગ્રામ પંચાયત

ગ્રામ પંચાયત

ક્રમ નં.સરપંચશ્રી અને ત.ક.મં.નું નામગામનું નામમોબાઇલ નંબર
સરપંચશ્રીત.ક.મં.સરપંચશ્રીત.ક.મં.
શ્રીપદુભાઇ હમીરભાઇ બાલધિયા શ્રી એચ.વી.અસારીજેસર૯૮૯૮૭૭૨૮૬૫૭૦૪૬૧૮૦૧૫
શ્રીમતી વસંતબેન ભુપતભાઇ મકવાણાશ્રીયુ.ડી.ભારોલીયાબેડા૯૮૨૫૪૪૬૯૦૮૮૧૪૧૬૦૫૩૨૯
શ્રીમતી જયાબેન જાદવભાઇ ભાલીયાશ્રીયુ.ડી.ભારોલીયાભાણવડીયા૯૮૮૦૬૧૬૨૫૨૮૧૪૧૬૦૫૩૨૯
શ્રીવાલજીભાઇ હમીરભાઇ પટેલશ્રીઆર.સી.ગોરસીયાશાંતિનગર૯૪૨૮૩૪૦૪૮૫૯૪૨૬૯૫૧૧૮૧
શ્રીમતી રેખાબેન બાબભાઇ ધાધલશ્રીડી.એમ.કળસરીયાકરલા૯૮૨૫૭૭૪૦૧૩૯૪૨૬૮૫૪૪૮૩
શ્રીહરેશભાઇ નાનજીભાઇ ભંમરશ્રીડી.એમ.કળસરીયાઇટીયા૮૦૦૦૨૨૧૩૯૦૯૪૨૬૮૫૪૪૮૩
શ્રીલખુભાઇ ભગવાનભાઇ કામળીયાશ્રીવી.પી.રાઠોડસરેરા૯૮૨૫૨૪૭૧૦૮૯૦૧૬૧૭૭૬૬૯
શ્રીગોબરભાઇ મથુરભાઇ હડીયાશ્રીવી.એલ.વાઘેલાઉગલવાણ૯૯૦૯૩૧૮૪૫૬૯૫૫૮૬૫૬૬૮૮
શ્રીમતી કંચનબેન રમેશભાઇ રાદડીયાશ્રીવી.એલ.વાઘેલાબિલા૯૪૨૮૦૭૮૧૨૩૯૫૫૮૬૫૬૬૮૮
૧૦શ્રીરઘુરામભાઇ વલ્લભદાસ દાણીધારીયાશ્રીએસ.એમ.ભટ્ટમાતલપર૯૮૭૯૮૭૭૯૬૭૯૪૨૭૭૫૨૭૨૦
૧૧શ્રીગંભીરભાઇ કેશુભાઇ ગોહિલશ્રીએસ.એમ.ભટ્ટડુંગરપર૯૯૧૩૨૧૭૭૧૪૯૪૨૭૭૫૨૭૨૦
૧૨શ્રીપ્રવિણભાઇ આંબાભાઇ કોલડીયાશ્રીજે.સી.ગોહિલકરજાળા૯૫૮૬૨૨૬૪૮૭૯૮૨૫૮૭૧૩૩૧
૧૩શ્રીમતીલાછીબેન લાખાભાઇ ભંમર શ્રીજે.સી.ગોહિલકોબાડીયા૯૬૦૧૩૧૩૬૫૭૯૮૨૫૮૭૧૩૩૧
૧૪શ્રીવિઠ્ઠલભાઇ મોહનભાઇ સોલંકીશ્રીપી.પી.સાકળીયાછાપરીયાળી૯૮૨૪૨૯૫૩૨૬૮૧૨૮૧૪૪૯૬૧
૧૫શ્રીહરદાસભાઇ ડોસાભાઇ માલદેવશ્રીપી.પી.સાકળીયાટોળ/સલડી/ચોટેલી૮૧૪૦૮૭૫૬૬૫૮૧૨૮૧૪૪૯૬૧
૧૬શ્રીમતીભાવનાબેન વિઠ્ઠલભાઇ હરીપરાશ્રીએસ.એચ.પંડ્યાકોટામોઇ૯૮૨૫૩૮૯૩૭૨૯૬૨૪૩૮૫૧૭૧
૧૭શ્રીકાસમભાઇ અલીભાઇ ઓઢેજાશ્રીડી.આર.જાનીતાતણીયા૯૮૨૪૨૧૭૩૨૭૯૯૭૮૦૪૮૦૭૦
૧૮શ્રીલખમણભાઇ ડાયાભાઇ બારૈયાશ્રીઆર.બી.પરસાણાદેપલા૯૮૨૪૩૮૩૩૬૧૯૪૨૭૧૭૨૩૩૬
૧૯શ્રીમતીપાંચુબેન દડુભાઇ કામળીયાશ્રીઆર.બી.પરસાણામોરચુપણા૯૪૨૯૩૦૩૯૯૨૯૪૨૭૧૭૨૩૩૬
૨૦શ્રીમતીહિનાબા અરવિંદસિંહ સરવૈયાશ્રીઆર.બી.પરસાણાઅયાવેજ૯૭૨૩૪૮૦૪૪૭૯૪૨૭૧૭૨૩૩૬
૨૧શ્રીમતીશાંતુબા ભાવુભા સરવૈયાશ્રીજે.કે.જાડેજાપા૯૭૨૩૨૪૧૫૭૧૯૪૨૮૬૪૨૫૧૮
૨૨શ્રીવિનુભાઇ એસ.ધોળીયાશ્રીએસ.કે.બાવળીયારાણીગામ૯૮૨૫૩૮૬૬૯૭૯૦૩૩૬૪૮૨૯૫
૨૩શ્રીવિરમદેવસિંહ બી. સરવૈયાશ્રીજે.વી.મકવાણારાજપરા (ચોક)૯૪૨૬૬૬૩૭૦૦૭૬૯૮૮૫૩૪૦૩
૨૪શ્રીએભલભાઇ પોપટભાઇ ગોહિલશ્રીવી.જી.બારૈયાશેવડીવદર૯૮૨૫૫૭૩૩૭૭૭૬૯૮૩૯૯૦૭૮
૨૫શ્રીવિરાભાઇ વાસુરભાઇ કામળીયાશ્રીડી.એમ.શ્રીમાળીરાણપરડા (ચોક)૯૮૯૮૯૩૬૮૫૦૭૬૨૪૦૫૬૦૬૧
૨૬શ્રીમતી લીલાબેન નટુગીરી ગોસ્વામીશ્રીપી.એલ.સોલંકીચિરોડા૯૯૦૪૬૧૭૧૮૧૮૪૬૯૧૮૧૮૩૯
૨૭શ્રી હિંમતભાઇ ડાયાભાઇ ડાભીશ્રીપી.એલ.સોલંકીસનાળા૯૭૧૪૪૧૫૬૮૨૮૪૬૯૧૮૧૮૩૯
૨૮શ્રીમામયાભાઇ કાળાભાઇ પરમારશ્રીપી.એલ.સોલંકીચોક/ચોકીયાપાટી૮૯૮૦૫૪૯૯૦૮૮૪૬૯૧૮૧૮૩૯
૨૯શ્રીતખુભાઇ સાદુળભાઇ વાળાશ્રીપી.એલ.મુંજાણીવિરપુર (ચોક)૯૯૦૯૫૨૮૮૯૭૯૯૦૯૪૭૦૪૪૧
૩૦શ્રીનરેન્દ્રસિંહ આતુભાઇ ગોહિલશ્રીપી.એલ.મુંજાણીજુના પાદર૯૯૨૫૫૪૫૧૩૮૯૯૦૯૪૭૦૪૪૧
૩૧શ્રીમતીવસંતબા મનુભા સરવૈયાશ્રીએ.એસ.લાધવાકાત્રોડી૯૮૭૯૮૪૯૩૧૪૯૯૦૪૦૫૬૨૫૦
૩૨શ્રીમતી લાભુબેન દવચંદભાઇ કોલડીયાશ્રીએ.એસ.લાધવાનવી કાત્રોડી૯૭૧૨૧૧૩૬૯૭૯૯૦૪૦૫૬૨૫૦
૩૩શ્રીદિલુભાઇ એસ. ખુમાણશ્રીએમ.પી.પરમારઘોબા૯૯૭૯૯૫૫૨૨૨૭૦૪૬૭૦૫૪૯૨
૩૪શ્રીએસ.બી.રાદડીયાશ્રીબી.એચ.ડાભીહિપાવડલી૯૬૩૮૮૬૫૮૮૬૯૮૭૯૭૯૮૦૫૮
૩૫શ્રીદામજીભાઇ વશરામભાઇ કાચેલાશ્રીબી.એચ.ડાભીઝડકલા૯૯૨૫૬૭૩૬૨૪૯૮૭૯૭૯૮૦૫૮
૩૬શ્રીઆર.એસ.મકવાણાશ્રીબી.એચ.ડાભીવિરડી૯૮૭૯૭૯૯૯૩૫૯૮૭૯૭૯૮૦૫૮
૩૭શ્રીતાજુભાઇ એમ. દલશ્રીઆર.પી.પરમારનાળ/કેદારીયા૯૪૨૬૯૬૧૪૨૩૯૭૨૬૬૪૭૦૨૧
૩૮શ્રીમતી એન.એસ.વિછીયાશ્રીઆર.પી.પરમારરબારીકા૯૪૨૭૭૪૨૩૧૧૯૭૨૬૬૪૭૦૨૧
૩૯શ્રીઅશોકભાઇ રામભાઇ ખુમાણશ્રીઆર.પી.પરમારઠવી૯૮૭૯૧૯૦૦૦૭૯૭૨૬૬૪૭૦૨૧
૪૦શ્રીશેલારભાઇ ભીખાભાઇ સાંડસુરશ્રીઆર.પી.પરમારપીપરડી૯૭૧૪૪૧૫૬૨૩૯૭૨૬૬૪૭૦૨૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681244