મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા ઇન્કમ્બન્સી ચાર્ટ

ઇન્કમ્બન્સી ચાર્ટ

ક્રમ નં. અધિકારીશ્રીનું નામ ક્યારથી ક્યાં સુધી
ડો. જે. કે. અન્જાન ૦૧-૦૪-૮૯૩૧-૧૨-૮૯
ડો. એન. એ. ભાષા ૦૧-૦૧-૯૦૨૩-૦૫-૯૨
ડો. સી. એમ. પટેલ ૨૮-૦૫-૯૨૧૦-૦૬-૯૬
ડો.વી. આર. સુતરીયા ૧૧-૦૬-૯૬૧૫-૦૩-૯૮
ડો. જી. કે. જાદવ૧૬-૦૩-૯૮૧૨-૦૬-૯૮
ડો. વી. આર. સુતરીયા ૧૩-૦૬-૯૮૨૦-૧૨-૯૮
ડો. એમ. એલ. દુધાત ૨૧-૧૨-૯૮૦૫-૦૭-૯૯
ડો. જી. કે. જાદવ ૦૫-૦૭-૯૯૩૦-૦૬-૦૧
ડો. પી. એન. બક્ષી ૦૧-૦૭-૦૧૨૫-૧૧-૦૧
૧૦ડો. એસ. એન. બારોટ ૨૬-૧૧-૦૧૧૭-૦૬-૦૨
૧૧ડો. આર. આર. હજીરાવાલા ૧૮-૦૬-૦૨૦૧-૧૧-૦૨
૧૨ડો. બી. સી. ચુડાસમા ૦૨-૧૧-૦૨૧૨-૧૧-૦૨
૧૩ડો. કે. એચ. ડાભી ૧૩-૧૧-૦૨૦૫-૦૫-૦૩
૧૪ડો. એસ. આર. પટેલ ૦૬-૦૫-૦૩૨૬-૧૦-૦૪
૧૫ડો. કે. એચ. ડાભી ૨૭-૧૦-૦૪૦૨-૦૭-૦૫
૧૬ડો. એમ. એલ. દુધાત ૦૩-૦૭-૦૫૩૧-૦૫-૦૬
૧૭ડો. કે. એચ. ડાભી ૦૧-૦૬-૦૬૧૭-૦૯-૦૬
૧૮ડો. આર. કે. નાગદા ૧૯-૦૯-૦૬૦૪-૧૦-૦૬
૧૯ડો. કે. એચ. ડાભી ૦૫-૧૦-૦૬૧૪-૧૧-૦૬
૨૦ડો. આર. કે. નાગદા ૧૫-૧૧-૦૬૧૧-૧૨-૦૬
૨૧ડો. કે. એચ. ડાભી ૧૨-૧૨-૦૬૧૮-૧૨-૦૬
૨૨ડો. આર. કે. નાગદા ૧૯-૧૨-૦૬૧૪-૦૨-૦૭
૨૩ડો. કે. એચ. ડાભી ૧૫-૦૨-૦૭૨૩-૦૨-૦૭
૨૪ડો. આર. કે. નાગદા ૨૪-૦૨-૦૭૨૭-૦૬-૦૭
૨૫ડો. કે. એચ. ડાભી ૨૮-૦૬-૦૭૦૨-૦૭-૦૭
૨૬ડો. આર. કે. નાગદા ૦૩-૦૭-૦૭૨૯-૧૧-૦૭
૨૭ડો. જે. એસ. દુલેરા ૩૦-૧૧-૦૭૦૪-૧૨-૦૭
૨૮ડો. આર. કે. નાગદા ૦૫-૧૨-૦૭૨૦-૦૧-૦૮
૨૯ડો. જે. એસ. દુલેરા ૨૧-૦૧-૦૮૨૩-૦૧-૦૮
૩૦ડો. આર. કે. નાગદા ૨૪-૦૧-૦૮૧૧-૦૨-૦૮
૩૧ડો. આર. જી. શ્રીમાળી ૧૨-૦૨-૦૮૧૯-૦૨-૦૮
૩૨ડો. આર. કે. નાગદા ૨૦-૦૨-૦૮૨૯-૦૨-૦૮
૩૩ડો. જે. એસ. દુલેરા ૦૧-૦૩-૦૮૦૭-૦૩-૦૮
૩૪ડો. એન. કે. અગ્રવાલ ૦૮-૦૩-૦૮૨૦-૦૪-૦૮
૩૫ડો. એસ. કે. મકવાણા ૨૧-૦૪-૦૮૧૪-૧૦-૦૮
૩૬ડો. શ્રીમતિ મેઘા મહેતા ૧૫-૧૦-૦૮૧૫-૧૧-૦૮
૩૭ડો. એસ. કે. મકવાણા ૧૬-૧૧-૦૮૩૦-૦૫-૦૮
૩૮ડો. શ્રીમતિ મેઘા મહેતા ૩૦-૦૫-૦૯૨૬-૦૭-૦૯
૩૯ડો. જે. એસ. દુલેરા ૨૭-૦૭-૦૯૩૧-૦૭-૦૯
૪૦ડો. શ્રીમતિ મેઘા મહેતા ૦૧-૦૮-૦૯૦૩-૦૪-૧૦
૪૧ડો. વી. આર. ગુપ્તા ૦૪-૦૪-૧૦૨૨-૦૮-૧૩
૪૨ડો. બી. એલ. આચાર્ય ૨૩-૦૮-૧૩૨૮-૦૮-૧૩
૪૩ડો. એચ. એફ. પટેલ ૨૯-૦૮-૧૩૨૯-૧૦-૧૮
૪૪ડો. જે.ઓ.માઢક૨૯-૧૦-૨૦૧૮આજ દિન સુધી


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681198