મુખપૃષ્ઠઇન્કમબન્સી ચાર્ટ

ઇન્કમબન્સી ચાર્ટ

ક્રમ નં અધિકારીશ્રી નું નામ સમયગાળો ઈન્ચાર્જ કે રેગ્યુલર
કઈ તારીખથી કઈતારીખસુધી
શ્રી પી.આર.દેસાઈ.૧૯૬૯-૭૦ - રેગ્યુલર
શ્રી.ડી.કે.કંસારા૦૧/૧૧/૧૯૭૧ ૨૫/૧૦/૧૯૭૫રેગ્યુલર
શ્રી.બી.જે.શુક્લ૧૧/૧૧/૧૯૭૫ ૨૭/૦૯/૧૯૭૮ રેગ્યુલર
શ્રી એસ.એમ.રાવલ.૨૮/૦૯/૧૯૭૮ ૦૪/૦૫/૧૯૮૨ રેગ્યુલર
શ્રી એમ.જી.ગોહિલ૦૪/૦૫/૧૯૮૨ ૧૩/૦૮/૧૯૮૨ ઈ.ચા.
શ્રી.એમ.એ.પટેલ.૧૩/૦૮/૧૯૮૨ ૩૦/૦૬/૧૯૮૬ રેગ્યુલર
શ્રી.કે.વી.પટેલ.૩૦/૦૬/૧૯૮૬ ૩૦/૦૬/૧૯૮૯ રેગ્યુલર
શ્રી.એમ.એ.પટેલ.૩૦/૦૬/૧૯૮૯ ૦૧/૦૮/૧૯૯૨ રેગ્યુલર
શ્રી.વી.એમ.ગોસ્વામી.૦૩/૦૮/૧૯૯૨ ૨૮/૦૨/૧૯૯૪ રેગ્યુલર
૧૦શ્રી.એન.બી.રીબડીયા૨૮/૦૨/૧૯૯૪ ૧૬/૦૮/૧૯૯૪ ઈ.ચા.
૧૧શ્રી.એસ.બી.રાઠોડ૧૬/૦૮/૧૯૯૪ ૦૪/૦૪/૧૯૯૬ રેગ્યુલર
૧૨શ્રી.એન.બી.રીબડીયા૦૪/૦૪/૧૯૯૬ ૧૭/૦૬/૧૧૯૬ ઈ.ચા.
૧૩શ્રી કે.આર.મકવાણા૧૭/૦૬/૧૧૯૬ ૦૩/૦૬/૧૯૯૮ રેગ્યુલર
૧૪શ્રી એસ.એફ.મેકવાન૦૩/૦૬/૧૯૯૮ ૧૩/૧૨/૧૯૯૯ રેગ્યુલર
૧૫શ્રી ડી.કે.પંચાલ૧૩/૧૨/૧૯૯૯ ૦૧/૦૮/૨૦૦૧ ઈ.ચા.
૧૬શ્રી.આર.એસ.પરમાર૦૨/૦૮/૨૦૦૧ ૦૧/૦૯/૨૦૦૬ રેગ્યુલર
૧૭શ્રી એમ.વી.કુરેશી૦૧/૦૯/૨૦૦૬ ૦૮/૦૭/૨૦૦૭ ઈ.ચા.
૧૮શ્રી.એસ.એ.ક્રિશ્ચિયન૦૯/૦૭/૨૦૦૭ ૨૩/૦૬/૨૦૧૧ રેગ્યુલર
૧૯શ્રી.એમ.એમ.ચૌહાણ૨૪/૦૬/૨૦૧૧ ૧૯/૦૭/૨૦૧૧ ઈ.ચા.
૨૦શ્રી.પી.બી.જોષી૧૭/૦૯/૨૦૧૧ ૦૪/૧૧/૨૦૧૨ ઈ.ચા.
૨૧શ્રી.જે.પી.સોલંકી૦૫/૦૧/૨૦૧૨ ૧૩/૦૫/૨૦૧૨ રેગ્યુલર
૨૨શ્રી.પી.એમ.બારીયા૧૪/૦૫/૨૦૧૨ ૩૧/૦૧/૨૦૧૪ રેગ્યુલર
૨૩શ્રી.એન.એલ.મારૂ૦૧/૦૨/૨૦૧૪ ૦૩/૦૮/૨૦૧૪ ઈ.ચા.
૨૪શ્રી.ટી.આર.યાદવ૦૪/૦૮/૨૦૧૪ ૦૬/૦૭/૨૦૧૫ ઈ.ચા.
૨૫શ્રી.ડી.કે.પટેલ૦૭/૦૭/૨૦૧૫ ૦૧/૦૨/૨૦૧૬ ઈ.ચા.
૨૬શ્રી ડી.એચ.ભટ્ટ૦૨/૦૨/૨૦૧૬કાર્યરતરેગ્યુલર

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681240