મુખપૃષ્ઠઇન્કમબન્સી ચાર્ટ

ઇન્કમબન્સી ચાર્ટ

ક્રમ નં અધિકારીશ્રી નું નામ સમયગાળોઈન્ચાર્જ કે રેગ્યુલર
  કઈ તારીખથીકઈ તારીખ સુધી 
શ્રી પી.આર.દેસાઈ૧૯૬૯-૭૦- રેગ્યુલર
શ્રી.ડી.કે.કંસારા૦૧/૧૧/૧૯૭૧૨૫/૧૦/૧૯૭૫રેગ્યુલર
શ્રી.બી.જે.શુક્લ૧૧/૧૧/૧૯૭૫૨૭/૦૯/૧૯૭૮રેગ્યુલર
શ્રી એસ.એમ.રાવલ. ૨૮/૦૯/૧૯૭૮૦૪/૦૫/૧૯૮૨રેગ્યુલર
શ્રી એમ.જી.ગોહિલ૦૪/૦૫/૧૯૮૨૧૩/૦૮/૧૯૮૨ઈ.ચા.
શ્રી.એમ.એ.પટેલ. ૧૩/૦૮/૧૯૮૨૩૦/૦૬/૧૯૮૬રેગ્યુલર
શ્રી.કે.વી.પટેલ. ૩૦/૦૬/૧૯૮૬૩૦/૦૬/૧૯૮૯રેગ્યુલર
શ્રી.એમ.એ.પટેલ. ૩૦/૦૬/૧૯૮૯૦૧/૦૮/૧૯૯૨રેગ્યુલર
શ્રી.વી.એમ.ગોસ્વામી. ૦૩/૦૮/૧૯૯૨૨૮/૦૨/૧૯૯૪રેગ્યુલર
૧૦ શ્રી.એન.બી.રીબડીયા૨૮/૦૨/૧૯૯૪૧૬/૦૮/૧૯૯૪ઈ.ચા.
૧૧ શ્રી.એસ.બી.રાઠોડ૧૬/૦૮/૧૯૯૪૦૪/૦૪/૧૯૯૬રેગ્યુલર
૧૨ શ્રી.એન.બી.રીબડીયા૦૪/૦૪/૧૯૯૬૧૭/૦૬/૧૧૯૬ઈ.ચા.
૧૩ શ્રી કે.આર.મકવાણા૧૭/૦૬/૧૧૯૬૦૩/૦૬/૧૯૯૮રેગ્યુલર
૧૪ શ્રી એસ.એફ.મેકવાન૦૩/૦૬/૧૯૯૮૧૩/૧૨/૧૯૯૯રેગ્યુલર
૧૫ શ્રી ડી.કે.પંચાલ૧૩/૧૨/૧૯૯૯૦૧/૦૮/૨૦૦૧ઈ.ચા.
૧૬ શ્રી.આર.એસ.પરમાર૦૨/૦૮/૨૦૦૧૦૧/૦૯/૨૦૦૬રેગ્યુલર
૧૭ શ્રી એમ.વી.કુરેશી૦૧/૦૯/૨૦૦૬૦૮/૦૭/૨૦૦૭ઈ.ચા.
૧૮ શ્રી.એસ.એ.ક્રિશ્ચિયન૦૯/૦૭/૨૦૦૭૨૩/૦૬/૨૦૧૧રેગ્યુલર
૧૯ શ્રી.એમ.એમ.ચૌહાણ૨૪/૦૬/૨૦૧૧૧૯/૦૭/૨૦૧૧ઈ.ચા.
૨૦ શ્રી.પી.બી.જોષી૧૭/૦૯/૨૦૧૧૦૪/૧૧/૨૦૧૨ઈ.ચા.
૨૧ શ્રી.જે.પી.સોલંકી૦૫/૦૧/૨૦૧૨૧૩/૦૫/૨૦૧૨રેગ્યુલર
૨૨ શ્રી.પી.એમ.બારીયા૧૪/૦૫/૨૦૧૨૩૧/૦૧/૨૦૧૪રેગ્યુલર
૨૩ શ્રી.એન.એલ.મારૂ૦૧/૦૨/૨૦૧૪૦૩/૦૮/૨૦૧૪ઈ.ચા.
૨૪ શ્રી.ટી.આર.યાદવ૦૪/૦૮/૨૦૧૪૦૬/૦૭/૨૦૧૫ઈ.ચા.
૨૫ શ્રી.ડી.કે.પટેલ૦૭/૦૭/૨૦૧૫૦૧/૦૨/૨૦૧૬ઈ.ચા.
૨૬ શ્રી ડી.એચ.ભટ્ટ ૦૨/૦૨/૨૦૧૬કાર્યરતરેગ્યુલર

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 570162