મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ બાંધકામ શાખા ઈન્કમબન્સી ચાર્ટ

ઈન્કમબન્સી ચાર્ટ


ક્રમઅધિકારીનું નામહોદ્દોક્યારથી તારીખક્યારથી તારીખ
શ્રી પી.વી.ગજેરાકાર્યપાલક ઈજનેર૩૦/૦૬/૨૦૧૨૩૦/૦૯/૨૦૧૭
શ્રી વી.વી. સિધ્ધપુરીયાઈન્ચાર્જ કાર્યપાલક ઈજનેર૦૧/૧૦/૨૦૧૭૨૪/૧૦/૨૦૧૭
શ્રી બી. એલ.મડીયાકાર્યપાલક ઈજનેર૨૪/૧૦/૨૦૧૭હાલ ફરજ બજાવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681258