મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખા સંપકૅ માહિતી

ઇનકમબંશી ચાર્ટ

ક્રમ નંઅધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દોક્યારથી તારીખક્યા સુધી તારીખ
એસ.જે.ચાવડાના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત) જિ.પં.ભાવનગર૨૮-૦૬-૨૦૧૬ થી૦૭-૦૭-૨૦૧૭
શ્રી સી.સી. પટેલ ઈ.ચા. ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત) જિ.પં.ભાવનગર૦૮-૦૭-૨૦૧૭ થી૧૫-૧૦-૨૦૧૭
શ્રી સી.ડી.રાઠવાના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત) જિ.પં.ભાવનગર૧૬-૧૦-૨૦૧૭-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681174