મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા ઇનકમબંશી ચાર્ટ

ઇનકમબંશી ચાર્ટ

ક્રમ નંકર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોકયારથી તારીખકયા સુધી તારીખ
શ્રી છાયાબેન એલ. અમરાનીપ્રોગ્રામ અફિસર ૨૩/૦૪/૨૦૧૮શરૂ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 646670