પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
શ્રીમતિ પ્રભાબેન અરવિંદભાઇ રાદડીયા.
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
શ્રી આર.એસ.ગોસાઈ
શ્રી આર.એસ.ગોસાઈ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

અવનવા સમાચાર

Vikas Path
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

Last Update : 11/6/2019

Users : 681187