મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણશાખાસાંસ્કૃતિ કાર્યક્રમો

સાંસ્કૃતિ કાર્યક્રમો

અ.નં. તાલુકા નું નામ ગામનું નામ સાંસ્કૃતિ કાર્યક્રમોનું નામ તારીખ
ભાવનગર ભાવનગર પુત્રીદેવો ભવો ભવ-નાટક પ/૦૩/૦૮
ભાવનગર અધેવાડા બેટી બચાવો રેલી ૪/૦ર/૦૮
બુધેલ બેટી બચાવો રેલી ૪/૦ર/૦૮
મામસા બેટી બચાવો રેલી ૪/૦ર/૦૮
ભંડારીયા બેટી બચાવો રેલી ૪/૦ર/૦૮
તળાજા તળાજા બેટી બચાવો રેલી પ/૦ર/૦૮
મહુવા મહુવા બેટી બચાવો રેલી પ/૦ર/૦૮
તલગાજરડા બેટી બચાવો રેલી પ/૦ર/૦૮
બગદાણા બેટી બચાવો રેલી પ/૦ર/૦૮
પાલીતાણા ઠાડચ બેટી બચાવો રેલી પ/૦ર/૦૮
નાનીરાજસ્થળી બેટી બચાવો રેલી પ/૦ર/૦૮
પાલીતાણા બેટી બચાવો રેલી પ/૦ર/૦૮
ઘેટી બેટી બચાવો રેલી ૬/૦ર/૦૮
દુધાળા બેટી બચાવો રેલી ૬/૦ર/૦૮
ગારીયાધાર પરવડી બેટી બચાવો રેલી ૬/૦ર/૦૮
ગારીયાધાર બેટી બચાવો રેલી ૬/૦ર/૦૮
સુખપર બેટી બચાવો રેલી ૬/૦ર/૦૮
સિહોર સણોસરા બેટી બચાવો રેલી ૬/૦ર/૦૮
સોનગઢ બેટી બચાવો રેલી ૬/૦ર/૦૮
સિહોર બેટી બચાવો રેલી ૬/૦ર/૦૮
રાજપરા બેટી બચાવો રેલી ૭/૦ર/૦૮
નવાગામ બેટી બચાવો રેલી ૭/૦ર/૦૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681267