મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયાશાખા ઇનકમબંશી ચાર્ટ

ઇનકમબંશી ચાર્ટ

ક્રમ નંઅધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દોક્યારથી તારીખક્યા સુધી તારીખ
ર્ડા.વી.આઇ. સુતરીયાઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૦૧-૦૬-૯૮૦૧-૧૨-૯૮
ર્ડા.ડી.આઇ.રાઠોડઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૦૨-૧૨-૯૮૨૩-૦૫-૯૯
શ્રી પી.જ.ઓઝાઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૨૪-૦૫-૯૯૧૫-૦૭-૯૯
શ્રી બી.સી.ચૌહાણઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૧૬-૦૭-૯૯૧૬-૦૭-૯૯
શ્રી ડી.કે.પંચાલજિ.મે.અધિ૧૭-૦૭-૯૯૩૧-૦૩-૦૩
શ્રી જી.ડી.પરમારઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૦૧-૦૪-૦૩૨૪-૦૬-૦૩
ર્ડા.વી.એસ.બાવીસીઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૨૫-૦૬-૦૩૨૭-૦૧-૦૪
ર્ડા.એચ.સી.ગોરડીયાઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૨૮-૦૧-૦૪૨૦-૦૬-૦૪
ર્ડા.વી.એસ.બાવીસીઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૨૧-૦૬-૦૪૧૪-૦૭-૦૪
૧૦ર્ડા.ડી.આર.મકવાણાઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૧૫-૦૭-૦૪૩૧-૦૮-૦૪
૧૧ર્ડા.એન.જી.ભાલકીયાજિ.મે.અધિ૦૧-૦૯-૦૪૧૮-૦૬-૦૫
૧૨ર્ડા.આર.એન.લાખાણીઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૧૯-૦૬-૦૫૨૭-૦૭-૦૫
૧૩ર્ડા.બી.એન.વ્‍યાસઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૨૧-૦૭-૦૫૦૭-૦૨-૦૬
૧૪શ્રી બી.બી.ભીલઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૦૮-૦૨-૦૬૧૮-૦૪-૦૬
૧૫ર્ડા.બી.એન.વ્‍યાસઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૧૯-૦૪-૦૬૨૦-૦૭-૦૬
૧૬ર્ડા.જે.બી.ઉપાધ્‍યાયઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૨૧-૦૭-૦૬૨૯-૧૨-૦૬
૧૭ર્ડા.એ.કે.શર્માઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૩૦-૧૨-૦૬૩૧-૦૭-૦૭
૧૮ર્ડા.બી.એન.વ્‍યાસઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૦૧-૦૮-૦૭૦૨-૦૩-૦૮
૧૯શ્રી એમ.એમ.ચૌહાણઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૦૩-૦૩-૦૮૨૪-૦૫-૧૬
૨૦ર્ડા.બી.પી.બોરીચાઇ.ચા જિ.મે.અધિશ્રી૨૫-૦૫-૧૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681131