મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેકમ)

ક્રમ નામ તારીખ થી તારીખ ઇ/ચા હોય તો વિગત
શ્રી એચ.એન.ચૌહાણ ૦૧-૦૪-૬૫ થી ૩૧-૦૩-૬૬ ચીફ ઓફીસર
શ્રી વી.એમ.કારેલીયા ૦૧-૦૪-૬૬ થી ૦૯-૦૭-૬૯  
શ્રી એચ.એલ.શાહ ૧૦-૦૭-૬૯ થી ૩૧-૧૨-૬૯  
શ્રી એ.કે.પ્રધાન ૦૧-૦૧-૭૦ થી ૧૪-૦૨-૭૧  
શ્રી એમ.એસ.મહેશ્વરી ૧૫-૦૨-૭૧ થી ૨૦-૧૦-૭૨  
શ્રી એન.એમ.પરમાર ૨૧-૧૦-૭૨ થી ૩૧-૦૩-૭૬  
શ્રી બી.બી.પાઠક ૦૧-૦૪-૭૬ થી ૧૦-૦૭-૭૭  
શ્રી બી.એચ.દાણી ૧૧-૦૭-૭૭ થી ૩૧-૦૩-૭૮  
શ્રી એચ.સી.મહેતા ૦૧-૦૪-૭૮ થી ૦૫-૦૫-૭૯  
૧૦ શ્રી પી.જી.પટેલ ૦૬-૦૫-૭૯ થી ૧૩-૦૭-૭૯  
૧૧ શ્રી એચ.ડી.વોરા ૧૪-૦૭-૭૯ થી ૦૮-૧૧-૭૯  
૧૨ શ્રી ડી.બી.પટેલ ૦૯-૧૧-૭૯ થી ૧૭-૦૯-૮૧  
૧૩ શ્રી આર.ડી.લીંબડ ૧૮-૦૯-૮૧ થી ૦૨-૦૭-૮૪  
૧૪ શ્રી આર.કે.આચાર્ય ૦૩-૦૭-૮૪ થી ૨૮-૦૨-૮૫  
૧૫ શ્રી આર.એમ.જોષી ૦૧-૦૩-૮૫ થી ૦૬-૦૯-૮૫  
૧૬ શ્રી કે.એ.શાહ ૦૭-૦૯-૮૫ થી ૩૦-૦૪-૮૬ ઇ./ચા.
૧૭ શ્રી કે.ડી.ભાટી ૦૧-૦૫-૮૬ થી ૨૨-૦૬-૮૭  
૧૮ શ્રી કે.એ.શાહ ૨૩-૦૬-૮૭ થી ૧૬-૦૮-૮૭ ઇ./ચા.
૧૯ શ્રી એચ.એમ.કોઠાર ૧૭-૦૮-૮૭ થી ૨૪-૦૯-૮૭ ઇ./ચા.
૨૦ શ્રી આર.સી.જોષી ૨૫-૦૯-૮૭ થી ૦૪-૦૧-૮૯  
૨૧ શ્રી ડી.એમ.પટેલ ૦૫-૦૧-૮૯ થી ૦૮-૦૭-૯૧  
૨૨ શ્રી ડી.એમ.બુચ ૦૯-૦૭-૯૧ થી ૧૯-૦૮-૯૧ ઇ./ચા.
૨૩ શ્રી કે.એ.શાહ ૨૯-૧૦-૯૧ થી ૩૧-૧૨-૯૧ ઇ./ચા.
૨૪ એમ.શ્રી એમ.જે.ઠક્કર ૦૧-૦૧-૯૨ થી ૦૯-૧૧-૯૩  
૨૫ શ્રી એ.વી.કાલરીયા ૧૦-૧૧-૯૩ થી ૩૧-૦૮-૯૪  
૨૬ શ્રી એન.એલ.પુજારા ૦૧-૦૯-૯૪ થી ૧૫-૦૯-૯૫  
૨૭ શ્રી એસ.બી.રાવલ ૧૬-૦૯-૯૫ થી ૩૧-૦૩-૯૬  
૨૮ શ્રી આર.એમ.ઉપાધ્યાય ૦૧-૦૪-૯૬ થી ૧૬-૦૯-૯૬  
૨૯ શ્રી આર.એચ.દવે ૧૭-૦૯-૯૬ થી ૦૩-૦૩-૯૭ ઇ./ચા.
૩૦ શ્રી એ.એમ.ખત્રી ૦૧-૦૪-૯૭ થી ૧૧-૦૫-૯૭ ઇ./ચા.
૩૧ શ્રી આર.એચ.દવે ૧૨-૦૫-૯૭ થી ૦૩-૧૦-૯૭ ઇ./ચા.
૩૨ શ્રી એ.એમ.ખત્રી ૦૪-૧૦-૯૭ થી ૩૧-૧૨-૯૭ ઇ./ચા.
૩૩ શ્રી ડી.બી.વોરા ૦૧-૦૧-૯૮ થી ૨૮-૦૯-૯૮  
૩૪ શ્રી એ.એમ.ખત્રી ૨૯-૦૯-૯૮ થી ૧૪-૦૨-૯૯  
૩૫ શ્રી પી.જે.વ્યાસ ૧૫-૦૨-૯૯ થી ૦૪-૦૭-૯૯  
૩૬ શ્રી એમ.બી.કાઝી ૦૫-૦૭-૯૯ થી ૨૭-૦૭-૯૯ ઇ./ચા.
૩૭ શ્રી બી.બી.પ્રજાપતિ ૨૮-૦૭-૯૯ થી ૨૪-૧૦-૦૨  
૩૮ શ્રી એન.જી.ફીચડીયા ૨૫-૧૦-૦૨ થી ૩૧-૧૨-૦૩  
૩૯ શ્રી આર.આર.રાવલ ૦૧-૦૧-૦૪ થી ૨૮-૦૨-૦૪ ઇ./ચા.
૪૦ શ્રી એ.આઇ.મલેક ૦૧-૦૩-૦૪ થી ૧૧-૦૪-૦૭  
૪૧ શ્રી એ.બી.પારેખ ૧૨-૦૪-૦૭ થી ૩૧-૦૮-૦૭  
૪૨ શ્રી એ.યુ.ચૌધરી ૦૧-૦૯-૦૭ થી ૩૧-૦૮-૦૯  
૪૩ શ્રી જી.આર.વાડદોરીયા ૦૧-૦૯-૦૯ થી ૨૫-૦૧-૧૦ ઇ./ચા.
૪૪ શ્રી સી.જે.ઝાલા ૨૫-૦૧-૧૦ થી ૦૯-૦૬-૧૦ ઇ./ચા.
૪૫ શ્રી એસ.એ.ક્રિશ્યિયન ૧૦-૦૬-૧૦ થી ૨૧-૦૧-૧૧ ઇ./ચા.
૪૬ શ્રી એમ.કે.પટેલ ૨૨/૧ળ૧૧ થી ૧૪-૦૭-૧૧  
૪૭ શ્રીમતિ વી.આઇ.પટેલ ૧૫-૦૭-૧૧ થી ૨૬-૦૯-૧૧  
૪૮ શ્રી બી.પી.મિસ્ત્રી ૨૭-૦૯-૧૧ થી ૨૨-૦૧-૧૨  
૪૯ ડો. સી.બી.રાજપરા ૨૩-૦૧-૧૨ થી ૨૦-૦૨-૧૨  
૫૦ શ્રી બી.પી.મિસ્ત્રી ૨૧-૦૨-૧૧ થી ૧૫-૦૫-૧૫  
૫૧ શ્રી એસ.કે પાદશાહ ૧૫-૦૫-૧૫ થી ૨૪-૦૫-૧૫  
૫૨ શ્રી એ.સી.પટણી ૨૫-૦૫-૧૫ થી ૧૫-૦૬-૧૫  
૫૩ શ્રી એમ.સી.રાવળ ૧૬-૦૬-૧૫ થી ૨૨-૦૬-૧૫  
૫૪ શ્રી સી.સી.પટેલ ૨૩-૦૬-૧૫ થી   

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681096