મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી તાબાની કચેરીની વિગતોનું પત્રક

તાબાની કચેરીની વિગતોનું પત્રક

ક્રમ નં કચેરીનું નામ સરનામુ (પુરા સરનામા સાથે) કચેરીના વડાનો હોદ્દો ટેલીફોન નંબર
ખેતીવાડી શાખા જિલ્લા પંચાયત ભાવનગર ગંગાજળીયા તળાવ પાસે ભાવનગર જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ૦૨૭૮ ૨૪૩૯૯૩૧
મદદનીશ ખેતી નિયામકશ્રીની કચેરી યુનિવર્સીટી ગ્રાઉન્ડ બેનોર પેટા વિભાગ ભાવનગર મદદનીશ ખેતી નિયામક ૦૨૭૮ ૨૪૨૫૫૦૮
મદદનીશ ખેતી નિયામકશ્રીની કચેરી તાલુકા પંચાયત પથીકાશ્રમ તળાજા મદદનીશ ખેતી નિયામક ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૧૨૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681191