મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે પદાધિકારીશ્રીની માહિતી

પદાધિકારીશ્રીની માહિતી

ક્રમહોદ્રોનામ / સરનામુંમોબાઈલ નં.
પ્રમુખવક્તુબેન ભદાભાઇ મકવાણા
વિકાસ બંગલો સેન્ટ્રલ સોલ્‍ટ પાછળ, વાધાવાડી રોડ, ભાવનગર
૯૯૨૪૮૫૭૭૭૬
ઉપ પ્રમુખબળભદ્રસિંહ કુંભાજીભાઇ ગોહિલ
દરબાર ગઢ, દાદાની ડેલી, વરતેજ, તા., જિ. ભાવનગર
૯૯૦૯૯૭૬૪૯૫
ચેરમેન, કારોબારી સમિતિભરતભાઇ વલ્લભભાઇ હડીયા મુ.તલગાજરડા, તા. મહુવા, જિ.ભાવનગર૯૮૯૮૧૫૬૧૯૪
ચેરમેન, 
સામાજીક ન્‍યાય સમિતિ
સોસા ભાણજીભાઈ જીવાભાઈ
મુ. માખણીયા, તા.તળાજા,
જિ. ભાવનગર
૯૪૦૯૫૧૬૫૫૯
ચેરમેન, શિક્ષણ સમિતિરાઘવભાઇ ચોંડાભાઇ મકવાણા
મુ. પઢીયારકા, તા.મહુવા જિ. ભાવનગર
૯૪૨૬૨૪૫૭૪૫
ચેરમેન, જાહેર આરોગ્‍ય સમિતિશોભનાબેન પોપટભાઇ લાઠીયા
મુ. ઘેટી, તા.પાલીતાણા, જિ. ભાવનગર
૯૯૯૮૩૯૨૬૨૩
ચેરમેન, 
જાહેર બાંધકામ સમિતિ
ગૌતમભાઇ ગોપાભાઇ ચૌહાણ મુ. પ્રતાપરા, તા. તળાજા
જિ. ભાવનગર
૯૪૨૮૩૯૨૭૯૧
ચેરમેન, ઉત્‍પાદન સહકાર અને સિંચાઈ સમિતિભાનુભાઇ પરશોત્તમભાઇ ચૌહાણ
મુ.વિરપુર(પાલી) , તા. પાલીતાણા,
જિ.ભાવનગર
૯૮૯૮૧૬૬૭૬૭
ચેરમેન, મહિલા અને બાળ વિકાસ યુવા પ્રવૃતિ સમિતિમંજુલાબેન બાબુભાઇ જોળીયા પ્લોટ નં ૭ વિજયરાજનગર, જાદરા ફોડ,
તા. મહુવા, જિ.ભાવનગર
૯૯૨૪૬૭૮૯૫૮
૧૦નેતા, વિરોધ પક્ષગોહિલ પ્રહલાદસિંહ બહાદુરસિંહ
મુ. નાના ખોખરા, તા.ધોધા
જિ. ભાવનગર
૯૮૨૫૨૦૫૯૪૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 646593