મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે પદાધિકારીશ્રીની માહિતી

પદાધિકારીશ્રીની માહિતી

ક્રમહોદ્રોનામ / સરનામુંમોબાઈલ નં.
પ્રમુખસરવૈયા સંજયસિંહ અજીતસિંહ
ભભવિકાસ બંગલોભભ સેન્‍ટલ સોલ્‍ટ પાછળ, વાધાવાડી રોડ, ભાવનગર
૯૮૨૪૧૨૯૨૯૩
ઉપ પ્રમુખલીંબાણી બાવચંદભાઈ હરખાભાઈ
મુ. સણોસરા, તા.શિહોર,
જિ. ભાવનગર
૯૪૨૭૨૩૩૪૫૮
ચેરમેન, કારોબારી સમિતિમોરડીયા ગોવિંદભાઈ વિઠૃલભાઈ
મુ.ગારીયાધાર, જિ.ભાવનગર
૯૪૨૬૨૬૧૮૦૪
ચેરમેન,
સામાજીક ન્‍યાય સમિતિ
સોસા ભાણજીભાઈ જીવાભાઈ
મુ. માખણીયા, તા.તળાજા,
જિ. ભાવનગર
૯૪૦૯૫૧૬૫૫૯
ચેરમેન, શિક્ષણ સમિતિરાઠોડ નીતાબેન બાબુભાઈ
મુ. નર્મદ, પો. સનેસ,
તા.જિ. ભાવનગર
૯૮૭૯૬૦૬૮૬૩
ચેરમેન, જાહેર આરોગ્‍ય સમિતિચૌહાણ ભાનુભાઈ પરશોતમભાઈ
મુ. વીરપુર (પા),
તા.પાલીતાણા,જિ.ભાવનગર
૯૮૯૮૧૬૬૭૬૭
ચેરમેન,
જાહેર બાંધકામ સમિતિ
ગોહિલ પ્રહલાદસિંહ બહાદુરસિંહ
મુ. નાના ખોખરા, તા.ધોધા
જિ. ભાવનગર
૯૮૨૫૨૦૫૯૪૪
ચેરમેન, ઉત્‍પાદન સહકાર અને સિંચાઈ સમિતિબારૈયા જાગાભાઈ ઉકાભાઈ
મુ.બગદાણા, તા. મહુવા,
જિ.ભાવનગર
૯૮૯૮૮૨૮૯૦૯
ચેરમેન, મહિલા અને બાળ વિકાસ યુવા પ્રવૃતિ સમિતિઅવૈયા હીરાબેન રાધવજીભાઈ
મુ. રતનપુર(ગા),
તા.વલ્‍લભીપુર, જિ.ભાવનગર
૯૮૯૮૦૦૩૮૯૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/7/2018

વપરાશકર્તાઓ : 625078