મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી વરૂણકુમાર બરનવાલ
  • ડીડીઓ નામ શ્રી વરૂણકુમાર બરનવાલ (આઇ.એ.એસ.)
  • હોદો જીલ્લા વિકાસ અધિકારી ભાવનગર
  • સ૨નામું જીલ્લા વિકાસ અધિકારી, જીલ્લા પંચાયત ભાવનગર
  • ફોન નં ૦૨૭૮ - ૨૪૨૬૮૧૦
  • ફેકસ નં ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫
  • મોબાઈલ નંબ૨- ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૧
  • ઈ મેઈલ ddo-bav@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681182