મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેજાહેર પ્રતિનિધિઓ

જાહેર પ્રતિનિધિઓ

જીલ્લા પંચાયતના સભ્યો અને તેમના ફોન નંબર
બેઠકનો
ક્રમાંક
બેઠકનું નામબેઠકનો પ્રકાર ચૂટાયેલા સભ્યશ્રીનું નામ સરનામુંપક્ષ સાથેનું
જોડાણ
ફોન નં
અઘેવાડાસા.શૌ.૫.સ્ત્રીવકતુબેનભદાભાઇ મકવાણામું.પીથલપુરતા.જી.ભાવનગરભા.જ.૫૯૯૨૪૮૫૭૭૭૬
અલંગસા.શૌ.૫.સ્ત્રીહંસાબેન અરવિંદભાઇ ચૌહાણમું.સોસીયા તા.તળાજાભા.જ.૫૯૮૭૯૧૮૧૩૩૩
બગદાણાસા.શૌ.૫.જાગાભાઇ ઉકાભાઇ બારૈયામું.બગદાણા તા.મહુવાભા.રા.કો.૯૮૯૮૮૨૮૯૦૯
ભાદ્રોડસા.શૌ.૫.ભરતભાઇ વલ્લભભાઇ હડીયામું.તલગાજરડા તા.મહુવાભા.જ.૫૯૮૯૮૧૫૬૧૯૪
બીલાસામાન્ય સ્ત્રીલીલીબેન કુરજીભાઇ વાઘેલામું.બીલા તા.જેસરભા.રા.કો.૯૭૨૫૮૪૫૬૪૯
ચમારડીસામાન્ય સ્ત્રીહીરાબેન રાઘવજીભાઇ અવૈયા (ગાયકવાડી)મું.રતનપુર. (ગા)તા.વલ્લભીપુરભા.રા.કો.૯૮૯૮૦૦૩૮૯૫
ચોગઠ (થા)સામાન્ય સ્ત્રીહર્ષાબા સુરેન્દ્રસિંહ ગોહિલમું.ઘારૂકા તા.ઉમરાળાભા.રા.કો.૯૮૨૫૨૮૮૧૧૯
દાઠાસામાન્ય સ્ત્રીજાહીબેન બાબાભાઇ ભાદરકામું.કોદીયા તા.તળાજા ભા.રા.કો.૯૮૭૯૫૪૨૩૨૩
દિહોરબિ. અના. સા.નિર્મળાબેન ઇશ્વરભાઇ જાનીમું.૮૧-સી,ગોપાલનગર, અઘેવાડા તળાજા રોડ, ભાવનગરભા.રા.કો.૯૮૭૯૫૧૩૫૭૩
૧૦ઘાંઘળીસામાન્ય સ્ત્રીમંગુબેન ભોળાભાઇ ચુડાસમામું.ઘાંઘળી તા. સિહોરભા.જ.૫૯૧૭૩૩૮૫૬૪૬
૧૧ઘેટીસામાન્ય સ્ત્રીશાંતુબેન ભીમજીભાઇ સવાણીમું.ઘેટી તા.પાલીતાણા ભા.રા.કો.૯૬૮૭૫૨૫૭૬૦
૧૨ઘોઘાસામાન્ય સ્ત્રીકલ્પનાબા અમીતકુમાર ગોહિલમું.અવાણીયા તા.ઘોઘા ભા.રા.કો.૭૦૪૩૭૫૨૭૨૭
૧૩હાથબસામાન્ય સ્ત્રીવીજુબેન ભરતભાઇ કંટારીયામું.ભુતેશ્વર તા.જી.ભાવનગરભા.રા.કો.૯૯૦૯૦૬૬૧૪૦
૧૪જેસરઅનુ. સુ. આદિ જાતિશૌલેષકુમાર ગુલાબભાઇ ૫ટેલમું.જેસર તા.જેસરભા.જ.૫૯૭૧૨૩૯૫૬૯૦
૧૫કળસારસામાન્યસ્ત્રીમંગુબેનહાદાભાઇ સાંખટમું.નેસવડતા.મહુવાભા.જ.૫૯૯૦૯૪૭૦૫૭૬
૧૬કમળેજબિ. અના. સા.નિતાબેન બાબુભાઇ રાઠોડમું.નર્મદ તા.ભાવનગર પો.સનેસભા.રા.કો.૯૮૭૯૬૦૬૮૬૩
૧૭કત૫રબિ. અના. સા.વલ્લભભાઇ ચીથરભાઇ જોળીયામું.માળીયા તા.મહુવાભા.જ.૫૯૮૨૪૨૪૮૫૮૫
૧૮મોખડકાબિ. અના. સા.ભાનુભાઇ ૫રશોતમભાઇ ચૌહાણમું.વીરપુર, તા.પાલીતાણાભા.રા.કો.૯૮૯૮૧૬૬૭૬૭
૧૯મોરચંદબિ. અના. સા.સુરજીતસિંહ મહાવીરસિંહ ગોહિલમું.તણસા તા.ઘોઘા ભા.રા.કો.૯૮૨૪૨૦૨૬૨૭
૨૦મોટા ખુંટવડાસામાન્ય સ્ત્રીજીલુબેન મંગાભાઇ ચકાણીમું.ગોરસ તા.મહુવાભા.જ.૫૯૮૨૫૬૦૫૩૩૪
૨૧મોટી જાગઘારબિ. અના. સા.રાઘવભાઇ ચોંડાભાઇ મકવાણામું.૫ઢીયારકા તા.મહુવાભા.જ.૫૯૪૨૬૨૪૫૭૪૫
૨૨નાની રાજસ્થળીસામાન્ય સ્ત્રીમઘુબેન ઠાકરશીભાઇ ડાભીમું.લાપાળીયા તા.પાલીતાણાભા.જ.૫૯૦૯૯૯૧૯૧૮૮
૨૩નેસવડસામાન્ય સ્ત્રીમંજુલાબેન બાબુભાઇ જોળીયામું.દુઘાળા નં.૧ તા.મહુવાભા.જ.૫૯૯૨૪૬૭૮૯૫૮
૨૪નોંઘણવદરઅ. જાતિભાણજીભાઇ જીવાભાઇ સોસામું.માખણીયા તા.તળાજા ભા.રા.કો.૯૪૦૯૫૧૬૫૫૯
૨૫૫રવડીસામાન્ય સ્ત્રીગીતાબેન ૫રેશભાઇ ખેનીમું.૫રવડી તા.ગારીયાઘારભા.રા.કો.૯૭૧૪૫૭૫૯૬૩
૨૬પાટણાબિ. અના. સા.મહેશભાઇ પો૫ટભાઇ કાકડીયામું.પાટણા તા. વલ્લભીપુરભા.રા.કો.૯૮૨૫૮૬૮૩૬૧
૨૭પાવઠીસામાન્ય સ્ત્રીમંછાબેન ઘીરૂભાઇ મકવાણામું.તરસરા તા.તળાજા ભા.જ.૫૯૮૨૪૪૮૫૨૧૦
૨૮પીથલપુરબિ. અના. સા.ગૌતમભાઇ ગોપાભાઇ ચૌહાણમું.પ્રતા૫રા તા.તળાજા ભા.જ.૫૯૪૨૮૩૯૨૭૯૧
૨૯રંઘોળાબિ. અના. સા.પેથાભાઇ દેવાભાઇ આહિરમું.ઘોળાવીશી તા.ઉમરાળાભા.જ.૫૯૯૨૫૪૪૯૩૪૪
૩૦સણોસરાબિ. અના. સા.બાવચંદભાઇ હરખાભાઇ લીંબાણીમું.સણોસરા તા.સિહોરભા.રા.કો.૯૪૨૭૨૩૩૪૫૮
૩૧સરતાન૫રસામાન્ય સ્ત્રીમાણેકબેન જયંતિભાઇ ચુડાસમામું.સરતાન૫ર (બંદર)તા.તળાજાભા.જ.૫૯૯૧૩૯૫૭૯૩૫
૩૨સેંદરડાબિ. અના. સા.રમેશભાઇ ભવાનભાઇ કાકલોતરમું.તરેડ તા.મહુવાભા.રા.કો.૯૯૨૪૮૮૩૦૧૦
૩૩સોનગઢસામાન્ય સ્ત્રીઇલાબા રાજેન્દ્રસિંહ સરવૈયામું.મઢડા તા.સિહોરભા.રા.કો.૯૭૨૩૨૫૮૫૫૦
૩૪ટાણાબિ. અના. સા.પ્રતા૫સિંહભગવાનભાઇ મોરીમું.બોરડીતા.સિહોરભા.રા.કો.૯૪૨૬૪૪૧૪૩૧
૩૫ઠળીયાબિ. અના. સા.સંજયસિંહ અજીતસિંહ સરવૈયામું.નવા સાંગાણા તા.તળાજા ભા.રા.કો.૯૮૨૪૧૨૯૨૯૩
૩૬ત્રાપજસામાન્ય સ્ત્રીકંચનબેન ભીમજીભાઇ પંડયામું.દાત્રડ તા.તળાજા ભા.જ.૫૯૪૨૬૪૬૧૩૪૫
૩૭ઉમરાળાઅનુ. જાતિ સ્ત્રીજયાબેન વિનોદભાઇ મારુમું.ઉમરાળા તા.ઉમરાળાભા.રા.કો.૯૮૨૪૯૨૧૨૧૬
૩૮વાળુકડબિ. અના. સા.પ્રહલાદસિંહ બહાદુરસિંહ ગોહિલ મું.નાના ખોખરા તા.ઘોઘા ભા.રા.કો.૯૮૨૫૨૦૫૯૪૪
૩૯વરતેજબિ. અના. સા.બળભદ્રસિંહ કુંભાજીભાઇ ગોહિલદરબારગઢ, દાદાની ડેલી મું.વરતેજ તા.જી.ભાવનગરભા.જ.૫૯૯૦૯૯૭૬૪૯૫
૪૦વેળાવદરબિ. અના. સા.ગોવિંદભાઇ વિઠૃલભાઇ મોરડીયામું.ગારીયાઘાર જી.ભાવનગરભા.રા.કો.૯૪૨૬૪૬૮૦૩૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 646648