મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે સમિતિઓ

સમિતિઓ

સમીતીનું નામ :- જીલ્લા સામાજીક ન્યાય સમિતી

ક્રમ નંસભ્યશ્રીનું નામસભ્યશ્રીનો હોદ્દોમોબાઇલ નંઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રી ભાણજીભાઇ.જે.સોસાચેરમેનશ્રી૯૪૨૬૨૬૧૮૦૪bhanjibhaisosa@gmail.com
શ્રીમતી જયાબેન વી.મારૂસભ્યશ્રી૯૮૨૪૯૨૧૨૧૬-
શ્રી શૈલેષકુમાર ગુલાબભાઇ પટેલસભ્યશ્રી--
શ્રી ભરતભાઇ નૈયારણ સચિવશ્રી૮૨૦૦૮૧૮૧૯૮-
શ્રી શશિકાંત ધુડાભાઇ ભોજસભ્યશ્રી૯૩૭૪૧૭૯૯૫૧-
શ્રી ડી ડી દેસાઇસચિવશ્રી૯૨૬૫૯૨૮૯૭૨swoddobav@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681237