મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે સમિતિઓ

સમિતિઓ

સમીતીનું નામ :- જીલ્લા સામાજીક ન્યાય સમિતી

કારોબારી સમિતિ
અપિલ સમિતિ
જાહેર આરોગ્ય સમિતિ
૨૦ મુદ્દા કાર્યક્રમ અમલીકરણ સમિતિ
જાહેર બાંધકામ સમિતિ
શિક્ષણ સમિતિ
સામાજીક ન્યાય સમિતિ
ઉત્પાદન સહકાર અને સિંચાઇ સમિતિ
મહિલા, બાળવિકાસ અને યુવા પ્રવૃતિ સમિતિ
ક્રમ નંસભ્યશ્રીનું નામસભ્યશ્રીનો હોદ્દોમોબાઇલ નંઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રી ભાણજીભાઇ.જે.સોસાચેરમેનશ્રી૯૪૨૬૨૬૧૮૦૪ bhanjibhaisosa@gmail.com
શ્રીમતી જયાબેન વી.મારૂસભ્યશ્રી -
શ્રી શૈલેષકુમાર ગુલાબભાઇસભ્યશ્રી - -
શ્રી ડી.એચ. ભટ્ટ સચિવશ્રી

૯૪૨૭૨૦૨૭૫૨

swoddobav@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 570165