મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસમિતિઓઉત્પાદન સહકાર અને સિંચાઇ સમિતિ

ઉત્પાદન સહકાર અને સિંચાઇ સમિતિ

ક્રમ નં સભ્યશ્રીનું નામ સભ્યાશ્રીનો હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
શ્રી જાગાભાઇ ઉકાભાઇ બારૈયા ચેરમેનશ્રી ૯૮૯૮૮૨૮૯૦૯
શ્રી ભાણજીભાઇ જીવાભાઇ સોસાસભ્યાશ્રી ૯૪૦૯૫૧૬૫૫૯
શ્રીમતિ હર્ષાબા સુરેન્દ્રસિંહ ગોહિલ"૯૮૨૫૨૮૮૧૧૯
શ્રીમતિ કલ્પનાબા અમિતકુમાર ગોહિલ "૭૦૪૩૭૫૨૭૨૭
શ્રીમતિ જાહીબેન બાબાભાઇ ભાદરકા "૯૮૭૯૫૪૨૩૩૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681215