પ્રકાશનો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠપ્રકાશનો

પ્રકાશન

તમાકુ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
Cover Page
છૂટક અને જથ્થાબંધ ભાવ રજીસ્ટર" હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭
અંદાજપત્ર
અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭
અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪
અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨(ભાગ-૨)
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨(ભાગ-૧)
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧
સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા
સામાજિક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭
સામાજિક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬
સામાજિક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫
સામાજિક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧
આંકડાકીય રૂપરેખા
આંકડાકીય રૂપરેખા વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭
આંકડાકીય રૂપરેખાવર્ષ ૨૦૧૫-૧૬
આંકડાકીય રૂપરેખાવર્ષ ૨૦૧૧-૧૨
આંકડાકીય રૂપરેખા વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧
આંકડાકીય રૂપરેખા વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩
આંકડાકીય રૂપરેખા વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 569462