પ્રકાશનો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠપ્રકાશનો

પ્રકાશન

તમાકુ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
Cover Page


છૂટક અને જથ્થાબંધ ભાવ રજીસ્ટર" હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭
અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭

અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪

અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨(ભાગ-૨)

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨(ભાગ-૧)

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧

સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા

સામાજિક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭

સામાજિક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬

સામાજિક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫

સામાજિક આર્થિક સમિક્ષા વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧

આંકડાકીય રૂપરેખા

આંકડાકીય રૂપરેખા વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭

આંકડાકીય રૂપરેખાવર્ષ ૨૦૧૫-૧૬

આંકડાકીય રૂપરેખાવર્ષ ૨૦૧૧-૧૨

આંકડાકીય રૂપરેખા વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧

આંકડાકીય રૂપરેખા વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩

આંકડાકીય રૂપરેખા વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 646751