પ્રકાશનો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠપ્રકાશનો

પ્રકાશનો


સામાજિક-આર્થિક સમીક્ષા-૨૦૧૫-૧૬ સામાજિક-આર્થિક સમીક્ષા-૨૦૧૦-૧૧ વાર્ષિક વહીવટી એહવાલ ૨૦૧૧-૧૨
(ભાગ-૧)
વાર્ષિક વહીવટી એહવાલ ૨૦૧૧-૧૨
(ભાગ-૨)
ભાવનગર તાલુકો - આંકડાકીય રૂપરેખા ૨૦૧૧-૧૨
arthik-samixa-08-09arthik-samixa-08-09વાર્ષિક વહીવટી એહવાલ ૨૦૧૧-૧૨ વાર્ષિક વહીવટી એહવાલ ૨૦૧૧-૧૨ aankdakiya rooprekha07-08

અહી કલિક કરો
અહી કલિક કરો
અહી કલિક કરો
અહી કલિક કરો
અહી કલિક કરો 

આંકડાકીય રૂપરેખા ૨૦૧૫-૧૬ આંકડાકીય રૂપરેખા ૨૦૧૦-૧૧ વાર્ષિક વહીવટી એહવાલ ૨૦૧૦-૧૧ ક્રિમીયન કોંગો હેમરેજીક વાઇરલ ફીવર આંકડાકીય રૂપરેખા ૨૦૧૨-૧૩
aankdakiya rooprekha07-08aankdakiya rooprekha07-08arthik-samixa-08-09arthik-samixa-08-09aankdakiya rooprekha07-08

અહી કલિક કરો
અહી કલિક કરો
અહી કલિક કરોઅહી કલિક કરો
અહી કલિક કરો
 
 વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૩-૧૪સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા ૨૦૧૪-૧૫વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ વર્ષ :૨૦૧૪-૧૫જિલ્લા ની આકડાકીય રૂપરેખા વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫
 aankdakiya rooprekha07-08aankdakiya rooprekha07-08aankdakiya rooprekha07-08aankdakiya rooprekha07-08
 અહી કલિક કરોઅહી કલિક કરોઅહી કલિક કરોઅહી કલિક કરો

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 27/3/2017

વપરાશકર્તાઓ : 532537