મુખપૃષ સિંચાઇ શાખા સભ્યોની માહિતી

ઉત્પાદન-સહકાર અને સિંચાઇ સમિતીના સભ્યોની માહિતી

ક્રમ નં. સભ્યશ્રીનું નામ સભ્યશ્રીનો હોદ્દો મોબાઇલ નં. ઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રીમતિ હર્ષાબા સુરેન્દ્રસિંહ ગોહિલ સભ્યશ્રી- ઉત્પાદન-સહકાર અને સિંચાઇ સમિતી ૯૮૨૫૨૮૮૧૧૯ -
શ્રીમતિ જાહિબેન બાબાભાઇ ભાદરકા સભ્યશ્રી- ઉત્પાદન-સહકાર અને સિંચાઇ સમિતી ૯૮૭૯૫૪૨૩૨૩ -
શ્રીમતિ કલ્પનાબા અમિતકુમાર ગોહિલ સભ્યશ્રી- ઉત્પાદન-સહકાર અને સિંચાઇ સમિતી ૭૦૪૩૧૫૨૭૨૭ -
શ્રી ભાણજીભાઇ જીવાભાઇ સોસા સભ્યશ્રી- ઉત્પાદન-સહકાર અને સિંચાઇ સમિતી ૯૪૦૯૫૧૬૫૫૯ -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681265