મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસશાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુંમોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી સી.સી.પટેલ
હોદ્દોનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર (ઓ) ૦૨૭૮- ૨૪૩૩૮૬૮
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦

અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી સી.સી.પટેલનાયબ જિ.વિકાસ.અધિકારી સાહેબ૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮૨૭૮૨૪૩૦૨૯૫
gops.yadav103@gmail.com
શ્રી ડી.પી.રાણાનાયબ ચીટનીસ

૯૩૭૫૯૮૪૨૨૦
શ્રી એચ.બી.પરમારનાયબ ચીટનીસ

૯૪૨૯૧૬૪૦૫૭
શ્રી એમ.એમ.ચુડાસમાજુ.કલાર્ક

૯૯૨૪૧૧૩૯૮૮
શ્રી જી.જી.યાદવજુ.કલાર્ક

૯૪૨૯૬૩૮૫૬૯
કુ. એન.સી.પટેલજુ.કલાર્ક

૯૪૨૮૨૬૭૦૦૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645838