મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસશાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુંમોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮ (૧૩૦)
ઇન્ટર કોમ નંબર-
ફેક્સ નંબર-
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એન.એન.માધુ સાહેબનાયબ જિ.વિકાસ.અધિકારી સાહેબ૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮૨૭૮૨૪૩૦૨૯૫gops.yadav103@gmail.com
શ્રી ડી.પી.રાણાનાયબ ચીટનીસ૯૩૭૫૯૮૪૨૨૦
શ્રી એચ.બી.પરમારનાયબ ચીટનીસ૯૪૨૯૧૬૪૦૫૭
શ્રી એમ.એમ.ચુડાસમાજુ.કલાર્ક૯૯૨૪૧૧૩૯૮૮
શ્રી જી.જી.યાદવજુ.કલાર્ક૯૪૨૯૬૩૮૫૬૯
કુ. એન.સી.પટેલજુ.કલાર્ક૯૪૨૮૨૬૭૦૦૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 583501