મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસશાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુંD-૧૩/૮૮,પ્રથમ માળ, સરકારી અધિકારીના ક્વાટર, સર્કીટ હાઉસની બાજુમાં વાઘાવાડી રોડ,ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી ટી.એમ.મકવાણા
હોદ્દોનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર (ઓ) ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૭૪
ફેક્સ નંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦
ઇ-મેઇલ એડ્રેસdyddodev111@gmail.com

ક્રમ નંઅધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રી એસ.બી.જાડેજાનાયબ ચીટનીસ ૭૨૦૧૯૦૯૯૦૯dyddodev111@gmail.com
શ્રી પી.એ.પોપટનાયબ ચીટનીસ૯૮૨૪૨૨૭૩૬૩dyddodev111@gmail.com
ચિ. સી.એ.ઠક્કરજુ.ક્લાર્ક૯૧૭૩૭૭૮૭૫૪dyddodev111@gmail.com
શ્રી વિજય વેગડજુ.ક્લાર્ક૯૯૨૫૩૧૭૫૪૧dyddodev111@gmail.com
ખાલી જગ્યાજુ.ક્લાર્ક-dyddodev111@gmail.com
ખાલી જગ્યાડ્રાઈવર-dyddodev111@gmail.com
શ્રી આર.એસ.બાંભણીયાપટ્ટાવાળા૮૪૬૯૦૨૫૮૮૭dyddodev111@gmail.com
ખાલી જગ્યાપટ્ટાવાળા-dyddodev111@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681195