મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ વિકાસ શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

૧૩મું નાણાપંચને લગતી તમામ કામગીરી

પંચવટી યોજનાની કામગીરી

સરદાર આવાસ યોજના અંગેના સરકારશ્રી તરફથી ફાળવેલ લક્ષાંક તાલુકા

પંચાયતોને ફાળવવાની કામગીરી

મફ્ત પ્લોટની કામગીરી

માળખાકીય સુવિધાની કામગીરી

પંચયત ઘરની કામગીરી

ન્યુ ગુજરાત પેટર્ન ૪ ટકા છૂટા છવાયા આદિવાસી વિકાસ યોજનાની કામગીરી

સામાજીક અને શૈક્ષણીક પછાત વર્ગની યોજનાની કામગીરી

તાલુકા પંચાયતની વહીવટી તપાસણીની કામગીરી
વિકાસ કમિ.શ્રીનાં ઓડીટ પરાની કામગીરી
ગરીબ કલ્યાણ મેળાની કામગીરી
સીડીપી-૩ની કામગીરી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681197