મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાઇન્‍કમબન્‍સી ચાર્ટ

ઇન્‍કમબન્‍સી ચાર્ટ

જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, ભાવનગર
આંકડા મદદનીશની શ્રેયાનતા યાદી
ક્રમનામસમયગાળોઇનચાર્જ કે રેગ્‍યુલર
  કઇ તારીખથીકઇ તારીખ સુધી  
શ્રીબી.બી.પટ્ટણી૧૮/૪/૧૯૬૩૫/૮/૧૯૬૬રેગ્‍યુલર
શ્રીડી.બી.પરમાર૧૧/૮/૧૯૬૬૩૧/૧૨/૧૯૬૮રેગ્‍યુલર
શ્રીડી.બી.પટેલ૧/૧/૧૯૬૯૧૯/૦૧/૧૯૬૯ઇન્‍ચાર્જ
શ્રીકે.પી.ભડીયાદરા૧૮/૧/૧૯૬૯૫/૭/૧૯૭૯રેગ્‍યુલર
શ્રીવાય.એન.મહેતા૫/૭/૧૯૭૯૩૧/૩/૧૯૮૧રેગ્‍યુલર
શ્રીવી.ડી.વાણીયા૧/૩/૧૯૮૧૨૦/૫/૧૯૮૫રેગ્‍યુલર
શ્રીઆર.એન.પંડયા૨૧/૫/૧૯૮૫૨૨/૬/૧૯૮૯રેગ્‍યુલર
શ્રીઆર.એલ. પટેલ૨૨/૬/૧૯૮૯૧૯/૧૨/૧૯૮૯ઇન્‍ચાર્જ
શ્રીએસ.ડી.આર.મલ્લિક૧૮/૧૨/૧૯૮૯૧૭/૮/૧૯૯૩રેગ્‍યુલર
૧૦શ્રીઆર.એલ.પટેલ૧૭/૮/૧૯૯૩૧૭/૧/૧૯૯૪ઇન્‍ચાર્જ
૧૧શ્રીએ.બી.કળસરીયા૧૭/૧/૧૯૯૪૨/૪/૧૯૯૪ઇન્‍ચાર્જ
૧૨શ્રીએન.એ.પટેલ૨/૪/૧૯૯૪૭/૫/૧૯૯૪ઇન્‍ચાર્જ
૧૩શ્રીજે.એ.ગોહિલ૭/૫/૧૯૯૪૧૦/૭/૧૯૯૪ઇન્‍ચાર્જ
૧૪શ્રીઆર.એલ.પટેલ૧૦/૭/૧૯૯૪૨૮/૨/૧૯૯૯ઇન્‍ચાર્જ
૧૫શ્રીએચ.એમ.વર્મા૧/૩/૧૯૯૯૨૨/૨/૨૦૦૦ઇન્‍ચાર્જ
૧૬શ્રીપી.ડી.રાઠોડ૨૩/૨/૨૦૦૦૪/૧૦/૨૦૦૦ઇન્‍ચાર્જ
૧૭શ્રીઆર.આર.રાવલ૪/૧૦/૨૦૦૦૭/૬/૨૦૦૪રેગ્‍યુલર
૧૮શ્રીઆર.એસ.પરમાર૭/૬/૨૦૦૪૧૫/૭/૨૦૦૪ઇન્‍ચાર્જ
૧૯શ્રીજે.એ.ગોહિલ૧૫/૭/૨૦૦૪૧/૧૧/૨૦૦૪ઇન્‍ચાર્જ
૨૦શ્રીયુ.પી.ખરાડી૧/૧૧/૨૦૦૪૩૦/૪/૨૦૦૮રેગ્‍યુલર
૨૧શ્રીઆર.આર.રાવલ૧/૫/૨૦૦૮૨/૭/૨૦૧૦ઇન્‍ચાર્જ
૨૨શ્રીબી.કે.જોષી૩/૭/૨૦૧૦૨૩/૦૯/૨૦૧૩રેગ્‍યુલર
૨૩શ્રીબી.કે.જોષી૨૪/૦૯/૨૦૧૩- ઇન્‍ચાર્જ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681256