મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામઆંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુંઆંકડા શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, બળવંતરાય મહેતા ભવન, મોતીબાગ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી જે બી વઘમશી
ફોન નંબર૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧ થી ૫૮.
ફેકસ નંબર૦૨૭૮ - ૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નં૯૯૭૯૩૧૦૭૧૦
ઇ-મેઇલ એડ્રેસdso-ddo-bav@gujarat.gov.in

ક્રમ નંઅધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નંઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રી જે.બી.વાઘમશીજિલ્લા આંકડા અધિકારી(I/C)૯૯૭૯૩૧૦૭૧૦dso-ddo-bav@gujarat.gov.in
શ્રી એસ.કે.વસાણીસંશોધન અધિકારી૯૩૨૭૬૬૭૪૧૭shreevasani2005@gmail.com
શ્રી વી.બી.ધાંધલ્યાસંશોધન મદદનીશ૯૭૧૨૫૪૫૦૫૦iss_vijay@outlook.com
શ્રી ડી.એ.ચુડાસમાસંશોધન મદદનીશ૯૪૦૮૧૮૧૮૦૯raa.dso.bav@gmail.com
શ્રી કે. યુ. ઢેઢીસંશોધન મદદનીશ૯૪૦૯૦૭૩૬૯૮bshukla622@gmail.com
જગ્યા ખાલીસંશોધન મદદનીશ

શ્રીમતી ડી. એસ. વાઘેલાઆંકડા મદદનિશ૮૨૩૮૪૧૩૧૪૫dso-ddo-bav@gujarat.gov.in
જગ્યા ખાલીઆંકડા મદદનિશ--
શ્રી એચ.બી.ગોહિલજુનીયર કલાર્ક૯૭૨૭૧૭૬૨૬૮hitu617@gmail.com
૧૦શ્રી કે. બી. ગોહિલપટ્ટાવાળા૯૬૬૨૦૨૯૭૬૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681219