મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામઆંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુંઆંકડા શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, બળવંતરાય મહેતા ભવન, મોતીબાગ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એસ.કે.વસાણી
ફોન નંબર૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧ થી ૫૮.
ફેકસ નંબર૦૨૭૮ - ૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નં૯૩૨૭૬૬૭૪૧૭
ઇ-મેઇલ એડ્રેસdso-ddo-bav@gujarat.gov.in

ક્રમ નં અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રી જે.બી.વાઘમશીજિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી(I/C)૬૩૫૧૪૮૧૭૫૭ dso-ddo-bav@gujarat.gov.in
શ્રી એસ.કે.વસાણી સંશોધન અધિકારીશ્રી ૯૩૨૭૬૬૭૪૧૭ shreevasani2005@gmail.com
શ્રી વી.બી.ધાંધલ્યા સંશોધન મદદનીશશ્રી ૯૭૧૨૫૪૫૦૫૦ iss_vijay@outlook.com
શ્રી ડી.એ.ચુડાસમા સંશોધન મદદનીશશ્રી ૯૪૦૮૧૮૧૮૦૯ raa.dso.bav@gmail.com
કુ. બી. જે. શુકલસંશોધન મદદનીશશ્રી૯૪૦૯૦૭૩૬૯૮bshukla622@gmail.com
શ્રી એચ.બી.ગોહિલ જુનીયર કલાર્કશ્રી ૯૭૨૭૧૭૬૨૬૮ hitu617@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 6/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 635246