મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામઆંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુંઆંકડા શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, બળવંતરાય મહેતા ભવન, મોતીબાગ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી બી.કે.જોષી
ફોન નંબર૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧ થી ૫૮.
ફેકસ નંબર૦૨૭૮ - ૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નં૯૪૨૭૧૭૩૧૫૪
ઇ-મેઇલ એડ્રેસdso-ddo-bav@gujarat.gov.in

ક્રમ નંઅધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રી બી.કે.જોષીઇ.ચા. જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી૯૪૨૭૧૭૩૧૫૪ dso-ddo-bav@gujarat.gov.in
શ્રી એસ.કે.વસાણીસંશોધન અધિકારીશ્રી૯૩૨૭૬૬૭૪૧૭ shreevasani2005@gmail.com
શ્રી જે.બી.આસ્‍તિકસંશોધન મદદનીશશ્રી૯૭૧૨૬૩૦૫૯૮ ra.dso.bvn@gmail.com
શ્રી પી.કે.ચુડાસમાસંશોધન મદદનીશશ્રી૯૯૭૪૨૪૦૨૫૦ pradip.chudasama7@gmail.com
શ્રી વી.બી.ધાંધલ્યાસંશોધન મદદનીશશ્રી૯૭૧૨૫૪૫૦૫૦ iss_vijay@outlook.com
શ્રી ડી.એ.ચુડાસમાસંશોધન મદદનીશશ્રી૯૪૦૮૧૮૧૮૦૯ raa.dso.bav@gmail.com
શ્રી કે.એમ.ગોહિલઆંકડા મદદનીશશ્રી૯૪૨૮૯૯૧૦૦૯ kishorsinh.gohilg@gmail.com
શ્રી એચ.બી.ગોહિલજુનીયર કલાર્કશ્રી૯૭૨૭૧૭૬૨૬૮ hitu617@gmail.com
શ્રીમતિ એસ.એન.કનાડાપટ્ટાવાળા૯૮૯૮૬૧૯૬૫૮  

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 559280