મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામઆંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુંઆંકડા શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, બળવંતરાય મહેતા ભવન, મોતીબાગ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી બી.કે.જોષી
ફોન નંબર૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧ થી ૫૮.
ફેકસ નંબર૦૨૭૮ - ૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નં૯૪૨૭૧૭૩૧૫૪
ઇ-મેઇલ એડ્રેસdso-ddo-bav@gujarat.gov.in

ક્રમ નંઅધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નંઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રી બી.કે.જોષીજિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી (I/C) ૯૪૨૭૧૭૩૧૫૪dso-ddo-bav@gujarat.gov.in
શ્રી એસ.કે.વસાણીસંશોધન અધિકારીશ્રી૯૩૨૭૬૬૭૪૧૭shreevasani2005@gmail.com
3 શ્રી વી.બી.ધાંધલ્યાસંશોધન મદદનીશશ્રી૯૭૧૨૫૪૫૦૫૦iss_vijay@outlook.com
શ્રી ડી.એ.ચુડાસમાસંશોધન મદદનીશશ્રી૯૪૦૮૧૮૧૮૦૯raa.dso.bav@gmail.com
કુ. બી. જે. શુકલસંશોધન મદદનીશશ્રી૯૪૦૯૦૭૩૬૯૮ bshukla622@gmail.com
શ્રી કે.એમ.ગોહિલઆંકડા મદદનીશશ્રી૯૪૨૮૯૯૧૦૦૯kishorsinh.gohilg@gmail.com
શ્રી એચ.બી.ગોહિલજુનીયર કલાર્કશ્રી૯૭૨૭૧૭૬૨૬૮hitu617@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 570088