મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામઆંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુંઆંકડા શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, બળવંતરાય મહેતા ભવન, મોતીબાગ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીજિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૭૮ – ૨૪૩૯૯૫૧ થી ૫૮ ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૩૯
ફેકસ નંબર૦૨૭૮ - ૨૪૩૦૨૯૫

અ. નંશાખાના વહિવટી અધિકારીશ્રીઓ નામહોદ્રોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
શ્રી બી.કે.જોષીઇ.ચા. જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી ૫૮
એકસ ટેન્શન નં- ૧૩૯
૦ર૭૮- ર૪૩૦ર૯પ૯૪૨૭૧૭૩૧૫૪
શ્રી એસ કે વસાણીસંશોધન અધિકારી૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી ૫૮
એકસ ટેન્શન નં- ૧૪૦
૦ર૭૮- ર૪૩૦ર૯પ૮૨૦૦૩૬૭૪૧૭
શ્રી જે.બી.આસ્‍તિકસંશોધન મદદનીશ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી ૫૮
એકસ ટેન્શન નં- ૧૪૦
૦ર૭૮- ર૪૩૦ર૯પ૯૭૧ર૬૩૦પ૯૮
શ્રી એચ. ટી. ચુડાસમાસંશોધન મદદનીશ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી ૫૮
એકસ ટેન્શન નં- ૧૪૦
૦ર૭૮- ર૪૩૦ર૯પ૯૪૨૬૯૧૦૭૦૧
શ્રી પી. કે. ચુડાસમાસંશોધન મદદનીશ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી ૫૮
એકસ ટેન્શન નં- ૧૪૦
૦ર૭૮- ર૪૩૦ર૯પ૯૯૭૪૨૪૦૨૫૦
શ્રી કે.એમ. ગોહિલઆંકડા મદદનીશ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી ૫૮
એકસ ટેન્શન નં- ૧૪૦
૦ર૭૮- ર૪૩૦ર૯પ૯૪૨૮૯૯૧૦૦૯
શ્રી ગોહિલ એચ. બી. જુ. કલાર્ક ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી ૫૮
એકસ ટેન્શન નં- ૧૪૦
૦ર૭૮- ર૪૩૦ર૯પ૯૭૨૭૧૭૬૨૬૮છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 17/4/2017

વપરાશકર્તાઓ : 542999