મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાતાલુકા હેલ્થ કચેરી

તાલુકા હેલ્થ કચેરી

અ.નં. તબીબી અધિકારીનું નામ તાલુકા હેલ્થ કચેરીનુ નામ અભ્યાસ સરનામું ફોન નંબર (ઓ) મોબાઈલ નંબર
ડો. બી.પી.બોરીચા તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, ભાવનગર એમ.બી.બી.એસ. તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, ભાવનગર ૦૨૭૮-૨૫૧૦૨૪૬ ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૬
ડો.એસ.વી.જોષી તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, શિહોર બી.એ.એમ.એસ.. તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, શિહોર ૦૨૮૪૬-૨૨૪૮૩૯ ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૮
ડો. એ. કે. શર્મા તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, તળાજા એમ.બી.બી.એસ. તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, તળાજા ૦૨૮૪૨-૨૨૩૦૯૫ ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૯
ડો. સજયકુમાર ઠાકુર તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, મહુવા એમ.બી.બી.એસ. તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, મહુવા ૦૨૮૪૪-૨૨૭૬૬૦ ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૪
ડો. સુરેન્દ રવીરાજ તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, પાલીતાણા એમ.બી.બી.એસ. તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, પાલીતાણા ૦૨૮૪૮-૨૪૩૪૮૩ ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૩
ડો. શશીશેખર પસાદ તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, બોટાદ એમ.બી.બી.એસ. તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ, બોટાદ ૦૨૮૪૯-૨૫૩૯૩૯ ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681177