મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાપ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રપ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની માહિતી

પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની માહિતી


મેડીકલ ઓફિસર અને FHW & MPW સંપર્ક માહિતી
આશા વર્કર સંપર્ક માહિતી

નંબર તાલુકાનું નામ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ ડોકટરનું નામ ફોન નંબર
ભાવનગર બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર ભાવનગર ડો.બીતયકુમાર ૦૨૭૮-૨૫૧૦૨૪૬
બોટાદ બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર બોટાદ ડો.પી.વી.રેવર ૦૨૮૪૯-૨૫૩૯૩૯
પાલીતાણા બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર પાલીતાણા ડો.સાંકેતરંજન ૦૨૮૪૮-૨૪૩૪૮૩
મહુવા બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર મહુવા ડો.એ.બી.ગોસાઈ ૦૨૮૪૪-૨૨૭૬૬૦
તળાજા બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર તળાજા ડો.એસ.વી.જોષી ૦૨૮૪૨-૨૨૩૦૯૫
શિહોર બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર શિહોર ડો.બી.પી.બોરીચા ૦૨૮૪૬-૨૨૪૮૩૯
વલ્લભીપુર બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર વલ્લભીપુર ડો.પી.કે.સીંઘ ૦૨૮૪૧-૨૨૨૫૪૩
ભાવનગર નારી ડો. વંદના રાય ૦૨૭૮-૨૪૪૬૭૬૦
ભાવનગર ભુંભલી વૈદ મનીસા માંગકીયા ૦૨૭૮-૨૮૮૨૧૬૭
ભાવનગર ભંડારીયા વૈદ ધનશ્‍યામ માંગકીયા ૦૨૭૮-૨૮૮૧૩૧૫
ભાવનગર ઉંડવી ડો. સૌરભ મહાપ્રભુ ૦૨૭૮-૨૫૪૧૩૦૫
ધોધા તણસા વૈદ અલ્‍પાબેન બારડ ૦૨૭૮-૨૮૮૬૩૦૭
ધોધા વાળ઼કડ (ધો) ડો. ભાવના આર. નમશા ૦૨૭૮-૨૮૮૮૩૩૮
તળાજા ઠળીયા ડો. એ.કે.શર્મા ૦૨૮૪૨-૨૮૪૪૩૨
તળાજા ઉંચડી ડો.નિલેશ ડાંખરી ૦૨૮૪૨-૨૮૭૮૫૬
તળાજા મણાર ડો.ઉર્વષિ એમ.પાટડીયા ૦૨૮૪૨-૨૩૫૨૧૩
૧૦ તળાજા ત્રાપજ વૈદ ત્રિણંક ભટ્ટ ૦૨૮૪૨-૨૮૬૬૩૮
૧૧ તળાજા ભદ્રાવળ વૈદ કાજલબેન વાધેલા ૦૨૮૪૨-૨૮૫૨૫૦
૧૨ તળાજા પીથલપુર ડો.રાજદીપસિંહ ૦૨૮૪૨-૨૮૭૮૬૦
૧૩ મહુવા કળસાર ડો. અમીત ભુત ૦૨૮૪૪-૨૮૧૧૧૧
૧૪ મહુવા સેંદરડા વૈદ પરેશ પંડયા ૦૨૮૪૪-
૧૫ મહુવા કુંભણ ડો. શશીશેખર પ્રસાદ ૦૨૮૪૪-૨૮૬૪૩૩
૧૬ મહુવા ગુંદરણા હોમી. જયશ્રીબેન દવે ૦૨૮૪૪-૨૮૩૪૩૮
૧૭ મહુવા બોડા વૈદ મેહુલ શેઠ ૦૨૮૪૪-૨૮૨૪૦૮


આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681227