મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખારસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ- ૨૦૧૧- ૨૦૧૨
ક્રમ વિગત લક્ષાંક સિદ્ધિ ટકાવારી
૧. બી. સી. જી ૫૦૮૯૬ ૪૬૧૧૫ ૯૦.૬૧%
૨. ડી. પી. ટી ૪૮૨૫૮ ૪૨૫૮૪ ૮૮.૨૪%
૩. પોલીયો ૪૮૨૫૮ ૪૨૪૩૮ ૮૭.૯૪%
૪. ઓરી ૪૮૨૫૮ ૪૨૬૦૫ ૮૮.૨૯%
૫. ટી.ટી મધર ૫૫૯૮૭ ૪૯૨૪૯ ૮૭.૯૭%
સંપુર્ણ રસીકરણ ૪૮૨૫૮ ૪૧૭૬૧ ૮૬. ૫૪%

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681231