મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆરોગ્ય શાખા
શાખાનું સરનામું :-મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર :-૦૨૭૮-૨૪૨૩૬૬૫ -(૧૪૬)
ફેકસ નંબર :--
ઇ-મેઇલઃ--
શાખા વહિવટી અધિકારી
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એચ. એફ. પટેલમુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય.અધિકારીશ્રી૦૨૭૮-૨૪૨૩૬૬૫
૯૭૨૭૭૭૯૬૬૧chb.Ruva@gmail.com
શ્રી. સી. એચ. ભટટવહિવટી અધિકારી

૯૭૨૭૭૭૯૬૫૨
શ્રી પી. બી. જાડેજાસી.કલાર્ક

૯૦૩૩૭૨૭૮૩૯
શ્રી બી. બી. બુધેલિયાએકા.સી.કલાર્ક

૯૪૨૬૯૨૨૬૨૫
કુ. એચ. કે. પંડયાજુ.કલાર્ક

૮૩૪૭૦૫૫૭૦૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645805