મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆરોગ્ય શાખા
શાખાનું સરનામું :-મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-જે.ઓ.માઢક સાહેબ. મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી
મોબાઇલ ન :-૯૭૨૭૭ ૨૩૭૬૪
ફોન નંબર :-(૦૨૭૮) ૨૪૨૩૬૬૫
ફેકસ નંબર :--
ઇ-મેઇલઃ-cdho.health.bhavnagar6@gmail.com

શાખા વહિવટી અધિકારી

અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી સી.એચ.ભટ્ટવહીવટી અધિકારીશ્રી.૯૭૭૭૨૭૯૬૫૨-
શ્રી બી.એમ.વાઘેલાનાયબ ચીટનીશ૯૪૨૭૭૫૦૯૮૪
ખાલી જગ્યાસીનીયર ક્લાર્ક-
શ્રી એમ.એમ.સોલંકીસીનીયર કલાર્ક૯૬૨૩૫૦૬૧૬૨
શ્રી આર.એમ.ગોહિલસીનીયર એકાઉન્ટ કલાર્ક૯૮૨૫૨૫૧૬૧૧
શ્રી એચ..કે.પંડયાજુનીયર કલાર્ક૮૩૪૭૦૫૫૭૦૮
શ્રી સી.બી.સરવૈયાજુનીયર કલાર્ક૮૪૦૧૦૯૨૦૦૧
શ્રી એ.આર.ભસોટીયાજુનીયર કલાર્ક૮૧૨૮૫૬૯૬૩૧છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681138