મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાતબીબી અધિકારીઓ

તબીબી અધિકારીઓ


ક્રમતબીબી અધિકારીનું નામ આરોગ્ય કેન્દ્રનુ નામ શેના નિષ્ણાત સરનામું ફોન નંબર (ઓ)(ધર) મોબાઈલ નંબર
ડો. વીનયકુમાર બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, ભાવનગર એમ.ડી.ડી.સી.એમ. બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, ભાવનગર ૦૨૭૮-૨૫૧૦૨૪૬ ૯૮૯૮૦૦૬૭૦૭
૯૭૨૭૭૭૯૬૫૬
ડો.બી.પી.બોરીચાબ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, શિહોર એમ.બી.બી.એસ. બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, શિહોર ૦૨૮૪૬-૨૨૪૮૩૯ ૯૪૨૬૨૬૧૫૦૧
૯૭૨૭૨૭૭૯૬૫૮
ડો. એસ.વી.જોષી બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, તળાજા બી.એ.એમ.એસ. બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, તળાજા ૦૨૮૪૨-૨૨૩૦૯૫ ૯૮૨૪૮૫૮૯૯૦
૯૭૨૭૭૭૯૬૫૯
ડો. એ.બી. ગોસાઈ બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, મહુવા એમ.બી.બી.એસ. બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, મહુવા ૦૨૮૪૪-૨૨૭૬૬૦ ૯૮૨૪૯૫૮૨૫૦
૯૭૨૭૭૭૯૬૫૪
ડો.સંકેત રંજન બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, પાલીતાણા -બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, પાલીતાણા ૦૨૮૪૮-૨૪૩૪૮૩ ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૩
ડો. પી.વી.રેવર બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, બોટાદ એમ.બી.બી.એસ. બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, બોટાદ ૦૨૮૪૯-૨૫૩૯૩૯ ૯૪૨૭૫૬૦૯૭૩
૯૭૨૭૭૭૯૬૫૫
ડો.પી.કે.સીંધ બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, વલ્લભીપુર એમ.બી.બી.એસ. બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ, વલ્લભીપુર ૦૨૮૪૧-૨૨૨૫૪૩ ૯૪૨૬૨૮૮૭૮૭
૯૭૨૭૭૭૯૬૫૭
ડો. વંદના રાય પ્રા.આ.કે.નારી એમ.બી.બી.એસ. પ્રા.આ.કે.નારી ૦૨૭૮-૨૪૪૬૭૬૦ ૯૯૨૪૫૯૫૫૧૦
૯૭૨૭૭૭૯૬૯૭
ડો. સૌરભ મહાપ્રભુ પ્રા.આ.કે. ઉંડવી એમ.બી.બી.એસ. પ્રા.આ.કે. ઉંડવી ૦૨૭૮-૨૫૪૧૩૦૫ ૯૩૨૮૨૪૧૫૨૫
૯૭૨૭૭૭૯૬૯૯
૧૦ વૈદ અલ્‍પાબેન બારડ
પ્રા.આ.કે. તણસા -
પ્રા.આ.કે. તણસા ૦૨૭૮-૨૮૮૬૩૦૭ ૯૪૨૬૮૪૭૯૫૩
૯૭૨૭૭૭૯૬૯૮
૧૧ ડો.ભાવના આર.નમસા પ્રા.આ.કે. વાળુકડ(ધોધા) એમ.બી.બી.એસ. પ્રા.આ.કે. વાળુકડ(ધોધા) ૦૨૭૮-૨૮૮૮૩૩૮ ૯૪૨૮૨૨૨૧૦૯
૯૭૨૭૭૭૯૭૦૧
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681212