મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું :-આયુર્વેદ શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, ભાવનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-ડો. વિજય એ. જોગદીયા ,
હોદ્દોઇ.ચા જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી
મોબાઇલ નં૯૯૨૫૦૨૮૬૬૩
ફોન નંબર :-૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧
ફેકસ નંબર :-૦૨૭૮-૨૫૧૦૧૩૫
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ:-સરકારીayubvn1@gmail.com
ક્રમ નં અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દો મોબાઇલ નં ઇ -મેઇલ એડ્રેસ કામગીરી
ડો. વિજય એ. જોગદીયા ઇ.ચા જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી ૯૯૨૫૦૨૮૬૬૩ ayubvn1@gmail.comવહીવટી હીસાબી તથા ફીલ્ડ ની કામગિરી
શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ રાણા હિસાબી જુ.કલાર્ક ૯૭૨૪૨૯૭૨૫૧ dgrana5656@gamail.comહિસાબી કામગિરી
3 જગ્યા ખાલીવહીવટી જુ.કલાર્ક-----------  
શ્રીમતી જે. વી. જાનીપટ્ટાવાળા૯૫૮૬૯૦૫૧૬૧  

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645847