મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું :-મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર :-૦ર૭૮૨૪૩૯૧૫૧ થી ૫૫ -(૧૬૦)
ફેકસ નંબર :--
અ. નં શાખાના વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી ડો.આર.કે.જાનીજિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી ૫૯ એકસ ટેન્શન નં- ૧૬૦૦૨૭૮- ૨૪૨૩૬૬૫૯૪૨૬૪૬૧૩૦૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 559283