મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાતબીબી અધિકારી

તબીબી અધિકારી


તબીબી અધિકારી
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાના વર્ગ-ર

અ.નં. દવાખાનાનું નામ. તાલુકો ફરજ બજાવતા અધિકારી/ કર્મચારીનું નામ. કોન્ટેક નંબર(મો)
રૂવા ભાવનગર શ્રી શિતલ પી.સોલંકી૯૪૨૭૫૫૯૧૦૩
સનેસ ભાવનગર શ્રી બી.એમ.દવે૯૪૨૬૯૬૭૬૩૪
બુધેલ ભાવનગર શ્રી પી. એમ. રાવ૯૮૨૫૩૧૩૭૫૩
કરદેજભાવનગર શ્રી વિશાખા કે.ઝાલા૯૪૨૮૯૯૩૫૮૦
વેળાવદર ભાલભાવનગર શ્રી હિંમાશુ પીંડારીયા૯૯૨૪૯૩૪૭૪૧
દીહોર તળાજા શ્રી આર.કે.જાની૯૪૨૬૪૬૧૩૦૭
ઈટીયા મહુવા ખાલી જગ્યા
ઉચા કોટડા મહુવા ખાલી જગ્યા
વરલ સિહોર શ્રી તેજલ આર.જોષી ૯૪૦૮૭૫૬૩૪૭
૧૦લીમડા ઉમરાળા શ્રી વીણા એમ. મૈયાણી૯૪૨૮૦૫૨૫૦૬
૧૧ ચોગઠઉમરાળા શ્રી દિલી૫ આર.૫ટેલ૯૪૨૬૦૨૯૨૨૬
૧ર હડમતીયા ઉમરાળા શ્રી રાજુ એસ. રોજીયા૯૪૨૮૪૯૫૦૯૬
૧૩નવાગામઢાળવલ્લભીપુરશ્રી સમીર બી.૫નારા૭૩૮૩૭૧૦૧૬૬
૧૪રોહિશાળા બોટાદ ખાલી જગ્યા (ડેપ્યુટેશન)
૧૫મોટીકુંડળગઢડાખાલી જગ્યા
૧૬ઢસાગઢડાખાલી જગ્યા
૧૭ઠાડચપાલીતાણાખાલી જગ્યા
૧૮સાતપડા ગારીયાધાર શ્રી બળદેવ જે.જાદવ ૯૪૨૬૯૬૯૪૦૦
૧૯ભા.મો ભાવનગર ભાવનગર શ્રી એ.પી.સરવૈયા ૯૪૨૬૯૦૬૪૭૩
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 559254