મુખપૃષ્ઠશાખા ઓઆઇ.સી.ડી.એસ. શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆઇ.સી.ડી.એસ. શાખા
શાખાનું સરનામું :-આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા, જીલ્લા પંચાયત, ભાવનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-ડો. એ. કે. તાવિયાડ
હોદ્દોઃપ્રોગ્રામ ઓફિસર
ફોન નંબર :-૦૨૭૮-૨૫૧૯૪૧૧
ફેકસ નંબર :--
મોબાઇલ નં:-૯૭૨૭૭ ૭૯૬૬૨
ઇમેઇલ એડ્રેસઃ- સરકારી તથા પર્સનલ pobhavnagar@gmail.com

શાખા વહિવટી અધિકારી

ક્રમ કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નં.ઇ-મેઇલ અડ્રેસ
શ્રી દિનેશભાઇ એસ. પરમાર કચેરી અધિક્ષક ૯૯૯૮૯૯૪૦૭૮pobhavnagar@gmail.com
ખાલી જગ્યા આંકડા મદદનીશ --
શ્રીમતિ સોનલબેન જે. મોદી પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ ૯૯૧૩૩૮૦૭૩૫pobhavnagar@gmail.com
શ્રીમતિ મનિષાબેન એન. ઉપાધ્યાય પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ ૯૪૨૬૬૨૨૩૦૦pobhavnagar@gmail.com
શ્રી શારદાબેન એમ. પરમાર પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ ૮૮૬૬૧૬૭૫૪૮pobhavnagar@gmail.com
કુ. રીધ્ધી વી. પટેલ જુનીયર કલાર્ક૬૩૫૨૧૩૧૭૧૬pobhavnagar@gmail.com
શ્રી મયુર એ. શેઠ ડીપીસી ફાઇનાન્સ ૮૮૬૬૦૦૩૧૦૦pobhavnagar@gmail.com
શ્રી ચિરાગ બી. સોરઠિયાડીસ્ટ્રીકટ પ્રોગ્રામ મેનેજર૯૭૩૭૩૭૯૭૨૭pobhavnagar@gmail.com
શ્રી સંજય એચ. ઘાઘરેટીયા ડીસ્ટ્રીકટ પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ૭૬૦૦૨૧૧૭૨૩pobhavnagar@gmail.com
૧૦શ્રી અનીરુદ્ધસિંહ બી. જાડેજા સ્વાસ્થ ભારત પ્રેરક૯૪૦૮૫૦૨૦૩૦pobhavnagar@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681220