મુખપૃષ્ઠશાખા ઓઆઇ.સી.ડી.એસ. શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆઇ.સી.ડી.એસ. શાખા
શાખાનું સરનામું :-૧૮, ન્યુ પ્રશાંત પાર્ક સોસાયટી, વસ્ત્રાપુર, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-શ્રી છાયાબેન એલ. અમરાની
હોદ્દોઃપ્રોગ્રામ ઓફિસર
ફોન નંબર :-૦૨૭૮-૨૫૧૯૪૧૧
ફેકસ નંબર :--
ઇમેઇલ એડ્રેસઃ- સરકારી તથા પર્સનલ pobhavnagar@gmail.com
શાખા વહિવટી અધિકારી
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી છાયાબેન એલ. અમરાનીપ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રી૦૨૭૮-૨૫૧૯૪૧૧
૭૫૭૩૯૯૫૭૭૦pobhavnagar@gmail.com
શ્રી જે.કે.ગોહિલઓ.એસ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧-૫૭
૯૯૨૫૧૯૬૨૬૨
શ્રી એસ.કે.દવેસી.કલાર્ક-
૯૩૨૮૩૯૫૧૨૫
શ્રી એમ.જે.જોષીજુ.કલાર્ક-
૯૪૨૭૧૮૧૮૯૪
શ્રી એસ.એમ.ઐયરડી.પી.સી

૯૮૨૪૭૭૩૬૨૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645853