મુખપૃષ્ઠશાખા ઓઆઇ.સી.ડી.એસ. શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆઇ.સી.ડી.એસ. શાખા
શાખાનું સરનામું :-મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી
ફોન નંબર :-૦૨૭૮-૨૫૧૯૪૧૧ (૧૭૨)
ફેકસ નંબર :--
શાખા વહિવટી અધિકારી
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી ડો.બી.એલ.આાચાર્યપ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રી૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮
૯૭૩૭૭૭૯૬૬૨pobhavnagar@gmail.com
શ્રી જે.કે.ગોહિલઓ.એસ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧-૫૭
૯૯૨૫૧૯૬૨૬૨
શ્રી એસ.કે.દવેસી.કલાર્ક-
૯૩૨૮૩૯૫૧૨૫
શ્રી એમ.જે.જોષીજુ.કલાર્ક-
૯૪૨૭૧૮૧૮૯૪
શ્રી એસ.એમ.ઐયરડી.પી.સી

૯૮૨૪૭૭૩૬૨૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 2/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 596629