મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડીપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

કૃષ‍િ ઉત્‍પાદન
આખરી ઉ૫લબ્‍ધ અંદાજીત ઉત્‍પાદનની માહિતી નીચે મુજબ છે.
કૃષ‍િ ઉત્‍પાદન સને ૨૦૦૭-૦૮ (અંદાજીત)
અ.નં.સીઝનપાકનું નામવિસ્‍તાર હેકટરમાંઉત્‍પાદન મે.ટનમાં
ખરીફ મગફળી ૮૦૭૦૦૧૩૮૭૦૦
તલ૩૨૪૦૦૫૨૨૦૦
બાજરી ૪૮૧૦૦૧૧૮૯૦૦
કપાસ ૩૦૪૪૦૦૧૪૬૯૩૦૦
રવિ ઘઉં ૪૯૫૦૦૧૬૦૦૦૦
ચણા ૧૩૦૦૧૨૦૦
જીરૂ ૫૬૦૦૪૨૦૦
ડુંગળી ૩૫૭૦૦ ૧૧૮૮૭૦૦
ઉનાળુ મગફળી ૩૮૪૦૦૬૪૫૦૦
મગ ૨૧૦૦૧૨૦૦
ડુંગળી ૬૮૦૦
૨૦૫૯૯૦૦
ઉનાળુ બાજરી ૩૧૦૦
૭૩૦૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681245