મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડીશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 

જીલ્લાના ગ્રામસેવકોના મહેકમની સધળી કામગીરી.

 

આયોજનના કામોનો અમલ કરવો.

 

ખેતાવાડી ખાતાની વિવિધ યોજનાઓનો અમલ.

 

ખાતર સહાય, બિયારણ સહાય, સાધન સહાય, પાક સંરક્ષણની કામગીરી વગેરે

 
 
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645868